Reidsma Winkel en Fourage

0
1252
Reidsma winkel

Eeuwke Reidsma en Wiepkje van Wieren begonnen in 1919 op Waltawei 27 een kruidenierswinkel en een fouragehandel. Nadat bakker Germ de Jong de bakkerij op Waltawei 27 had verkocht, eerst aan A.Posthumus, (die had er slechts enkele jaren een kruideniers winkel ) (een bakkerij mocht niet meer de oven werd er uitgesloopt) en Eeuwke Reidsma het kocht in 1919, begon hij naast de kruidenierswinkel ook een fouragehandel. Ook  kon je bij hem klompen kopen. Eeuwke Reidsma had een Jeep met daarachter een kar waarmee hij de handel naar de boeren in de omgeving bracht.

school (1)
Eeuwke Reidsma en Wiepkje van Wieren.
school (2)
De Jeep van E. Reidsma met Benny koster en Douwe Jorritsma.

Reidsma Eeuwke

Fam. Eeuwke Reidsma
Fam. Reidsma voor de winkel.
Fam. Reidsma 44.
Fam. Reidsma voor de golfplaten loods achter de winkel waar Reidsma, zijn fourage goederen had opgeslagen.
Reidsma Eeuwke 24
Eeuwke Reidsma.
logoereidsma
Van Trudy De Jong-Reidsma, ontving ik deze afbeelding. Een zakje met de naam van E.Reidsma erop. In deze zakken werden de losse suiker, zout, drop et cetera afgewogen en verpakt.
Reidsma Kikstra 1
De kruidenierswinkel werd overgedragen aan M. Kikstra.

FOROARING YN IT  TSJERKWERTER SAKENLIBBEN

Tsjerkwert, okt 1964

Oan ús klanten yn Tsjerkwert en Dedgum en Omkriten.

Achte bigunstigers,

Der is in tiid fan kommen en der is in tiid fan gean. Wy achtsje nou foar ús de tiid kommen om ús út it sakelibben werom te lûken . De fefoerhannel hawwe wy al earder oerdien oan ús soan Jouke Reidsma. Dy sil nou ek nocj ús klompenhannel oernimme, dat gjinien hoeft tonei mei wiete fuotten to rinnen. De forkeap fan ‘ e oare winkelwaren dogge wy oer oan ús kollega M.Kikstra en ‘ e frou to Tsjerkwert yn it fortrouwen, dat dy alle war dwaen sille om jimme sa goed mooglikk to bestjinjen. Wy slute ús saek op sneon, 10 oktober 1964, de jouns om 6 ure en hoopje, dat al ús klanten der rekken mei halde wolle. Wy sizze hjirby hertlik tank foar de gunst en it safolle jierren yn s stelde fortrouwen en bifelje ús opfolgers yn ‘ e gunst fan jimme allegearre oan.

Hertelike groetenissen fan,

mei tige achtinge,

E.Reidsma

W.Reidsma- van Wieren
In 1964 namen Jouke Reidsma en Geertje Bakker de fouragehandel over

De kruidenierswinkel werd gesloten. De opslag van Reidsma was waar vroeger B. Welbedacht woonde Waltaweg 47. In 1972 stopte Jouke Reidsma met de fouragehandel. Hij werd beheerder van de Ald-Faers erf route in Allingawier.

Reidsma Jouke en Geertje Bakker
In 1985 verhuisden Jouke en Geertje naar Bolsward.
Reidsma Jouke 1
Jouke Reidsma.
Reidsma Jouke 2
Jouke Reidsma.
Reidsma Jouke 3
Jouke Reidsma.

J Reidsma mest

nota 3 J Reidsma
Rekening van J.Reidsma aan P.Tolsma.
programmaboekje 2
Uit het feestavond programmaboekje van de jeugdvereniging in 1963.
Reidsma J.3
Jouke Reidsma.
Geertje Bakker
Geertje Bakker.
LAAT EEN REACTIE ACHTER