Verdere ontwikkeling op Eemswoude

0
1151
gv nieuwe brug

Al in 1974 waren er in Eemswoude stemmen opgegaan om te komen tot verbetering van de ontsluiting. Diverse opties waren de revue gepasseerd zoals aansluiting richting Wolsum, ontsluiting richting Tjerkwerd, aansluiting op de Hemdijk, maar uiteindelijk is het dit geworden een nieuwe brug en ontsluitingsweg.

In 1978 werd bijvoorbeeld de hele gemeenteraad uitgenodigd voor een maaltijd tussen de koeien in de schuur van de familie Buwalda. “De boargemaster wurde doe suver weak om it hert, want us froulju hawwe doe in gefoelich liet songen oer de auto’s dy ‘ t hjir  yn` e feart gliden en oer de drek dy`t us oan de knibbel sta stie”.

Het heeft indruk gemaakt want de gemeente liet de weg opknappen. Van een overname was echter geen sprake en Eemswoude moest tot de ruilverkaveling wachten, die ook nog eens werd uitgesteld vanwege het veelbesproken Marreplan.

Daar had je het gedonder al!!!
Op 21 juni 1989 was het ineens gebeurd met de brug, die al lang bekend staat als een zwakke broeder. Een zwaar beladen vrachtwagen met veevoer zakte door het vaste deel van de ophaalbrug.

Het  Buurtschap Eemswoude raakte hier door in een isolement. De fundering van het vaste deel van de brug was vrijwel vergaan, zo was al bekend. Vervelend voor Garage Volbeda  die over de brug woont:  ,,Wy hawwe klanten skilje moatten dat se net komme koenen”
Voor de boeren in het gebied viel het isolement ook wel mee: ,,De molketanks wiene justernacht allegearre krekt lege”.

De firma de Boer te Workum is meteen begonnen met de noodherstel van de brug,
In de late middag konden we al weer over de brug. We hebben van de ruilverkaveling vernomen, dat ze op 1 oktober met de bouw van de nieuwe beginnen.

Inmiddels zijn brug en weg gereed gekomen. Na eeuwen verbindt  dan een verharde weg Eemswoude met de rest van de wereld een mijlpaal, een aanleiding tot een grote reünie van alle Ymswaldsters en allen die ooit aan het zandpad achter de Bolswardervaart hebben gewoond.

Reüniecommissie

it tilt op fan
V.l.n.r. J.Speerstra, Hinke Twijnstra, Tine Miedema, Okke Postma.

Op nummer 9 is de reüniecommissie bijeen in de boerderij van Siebren en Tine Miedema. Tine Miedema, Hinke Twijnstra, Jelte Speerstra en Okke Postma willen er wat moois van maken, van het feest in juni. Er komen naar verwachting 125 mensen naar de reünie, zo is nu al duidelijk. En dat is voor een gemeenschap die nu uit 35 mensen bestaat toch een aardig aantal.

Feest op Eemswoude  16-6-90

kwamen met de boot
Opening van de brug en reünie.

De opening van de vernieuwde brug verliep overigens uitermate verrassend, want nadat de drie aannemers Durk de Boer Workum (betonwerk) A.Hidding (bovenbouw) P.Hesseling van firma Jansma (wegenbouw) een bord hadden onthuld, wachtte hen een koude en natte verrassing. Nauwelijks was de tekst :,,dyk en brege binne klear, de oannimmers hoege net mear” tot de drie aannemers doorgedrongen of het speciale plateau, waar de drie op stonden kantelde met gevolg een duik in het water.

de drie aannemers
De drie aannemers.

Daarna was de brug officieel in gebruik genomen en verplaatste het feest zich naar de boerderij van Jelte Speerstra waar de schuur tot een heuse feestzaal was ingericht daar ging het feest verder bijgewoond door 95 reunisten.

reuni op ymswalde
De reünie op Ymswâlde.

Door de ruilverkaveling hebben we er nog twee boerenbedrijven bij gekregen van de twee familie`s Huitema. Was voorheen Gemeente Bolsward, maar nu Wonseradeel. De ontsluitingsweg loopt nu via de Eemswouderbrug. Dus het hele gebied aan deze kant van de vaart tot aan de Snekervaart toe hoort nu bij Tjerkwerd. Alleen is het Bolswarderweg  6 en 4 blijven heten. De brug 1e Tille Hollanderzet is inmiddels gesloopt en verwijderd. En in 1996 zijn we ook op het aardgas net aangesloten. Voor de Ymswaldsters zijn dit alweer een hele boel positieve ontwikkelingen.

George Volbeda

LAAT EEN REACTIE ACHTER