Reiskommisje ‘Bejaarden’

0
1361
reisje

Reiskommisje ‘Bejaarden’
Jeugd van nu trad op voor jeugd van vroeger.
Bolswarder nieuwsblad 21-4-1972

Woensdagmiddag kwam de bejaarden- soos van Tjerkwerd voor het  laatst bij elkaar in dit seizoen. De leden van de soos uit Blauwhuis en Parrega kwamen bij hun op de thee, zodat de Harmonie geheel bezet was. Kinderen van de lagere school in Tjerkwerd brachten o.l.v. de meesters Dijkstra en Blanksma, de musical. “Het koffertje van mijnheer van Dalen”. De kinderen leerden ons, dat niet alles op geofferd moet worden aan geld verdienen, want dan gaat het net als in Sprayezië, waar alle bloemen in de spuitbus gingen en er een land zonder bloemen overbleef. Geen wonder dat het koffertje van meneer van Dalen, waarin hij zorgvuldig het laatste beetje gezond verstand in bewaarde, leeg was. Alle hulde aan kinderen en onderwijzers die dit zo vlot en duidelijk naar voren brachten, buitengewoon!

Daarna traden Titia en Alberta Andela uit Arum, nog verschillende keren op  Ze begeleidden zichzelf op gitaar en banjo. Telkens kwamen ze weer anders gekleed op, al met al een fleurig geheel, wat dan ook iedere keer met een gul applaus werd beloond. Mevrouw Leestemaker bracht in haar slotwoord dank aan ieder die had meegeholpen de middag te doen slagen. Ook de heer Witteveen sprak nog even namens de bejaarden uit Blauwhuis en de heer S Tichelaar namens de mensen uit Parrega. Mevouw Tiesma – de Jong sprak namens het bestuur van de bejaarden soos uit Bolsward. Misschien krijgen we in Tjerkwerd nog wel eens zo’n grote Harmonie, dat we alle bejaarden uit Bolsward ook kunnen uitnodigen.

NR891

1 Heabeltje L Schakel=de Vries 2 Froukje I de Haas-Steensma 3 Joukje M Boersma-Roorda 4 Ieneke P Burghgraef 5 Piet Burghgraef 6 Willem Haitema 7 ? Haitema 8 Siek O Postma 9 Bottje g Woudstra 10 Martinus Bonnema 11 Gatse Woudstra 12 Paulis Zijlstra 13 Broer Kloosterman 14 Djoeke P Zijlstra-Stoffelsma 15 ? 16 Auke Hannema 17 ? A Hannema 18 ? 19 Fokke Gietema 20 Tsjamme Draayer 21 Riekus Zwaagstra 22-28 ? 29 Age Jouwsma 30 Durk Lemstra 33 Richolt v/d Wal 36 Aukje G de Boer 37 Siemon Brouwer 38 Roelof G de Jong 39 Lolle Schakel 40 Wiebren Sj Poelstra 41 Vr Fopma 42 Akke Boersma 43 Janke Boersma 44 Aaltje Sj Bakker-Wiersma 45 Hinke P Kamstra 46 Jan O Postma 47 Sietse de Jong 48 Broer Burghgraeff 49 Wiebe Wiersma 50 Sint Postma 51 Siebe de Jong 52 Jantje Tj Draayer 53 Wappie B Feenstra 54 Boukje M Poelstra 55 Klaske JO Postma 56 Tsjally J Twijnstra.

Dit was de laatste middag, de eerste bijeenkomst was in Oktober. Toen gingen de bejaarden per dia op reis naar Jerusalem. De heer Schaafsma uit Den Haag was een voortreffelijk reisleider. De heer Schaafsma bezit een tweede woning in Tjerkwert. Met de bewering dat een dorp niet veel heeft aan bewoners van tweede woningen, waren de aanwezigen het die middag vast niet eens.

In december werd een bezoek aan de soos gebracht in Bolsward. St. Nicolaas was al lang weer in Spanje, maar ‘t leek wel dat hij de cadeautjes die hij over gad, in de Doele had achtergelaten, niemand ging met lege handen naar huis. En dan nog het optreden van Akke Radsma. Ze was zo goed te volgen, ook al wordt je gehoor wat slechtér, het was uit de kunst!

In januari was er een uitnodiging uit Blauwhuis. Gastvrij was de ontvangst in het nieuwe ,,Teatskehûs”  Er werd genoten van de zang van juffrouw van der Zee, begeleid door de heer Bouwhuis op het elektronisch orgel. Na afloop van het programma mocht het Theresiahuis bezichtigd worden. De bewoners lieten alles zien en vertelden van hun leven in het huis. Voorwaar een prachtige middag.

NR892 Ouden van dagen

1 Akke Boersma 2 Janke Boersma 3 Heabeltje Schakel 4 – 8 ? 9 Liekeltje R Jorritsma 10 Age Jouwsma 11 ? 12 Siek O Postma 13 Richeld v/d Wal 14 Evert Bakker 15-17 ? 18 Joukje M Boersma 19 Betsje G Woudstra 20 ? 21 Anne S Bartsma 22 Wiepkje E Reidsma -v Wieren 23 Eeuwke Reidsma 24 Willem Haitema 25 Meint Boersma 26 Wiebren Poelstra 27 Pieter Fopma 28 Broer Kloosterman 29 Reinskje H Bartsma 30 Hendrik Bartsma 31 Siets Bartsma 32 ? 33 Jan Th Wiersma 34 Teake Kooyenga 35 Wiebe Wiersma 36 Ruurs Jorritsma 37 Feike Jorritsma 38 Jan Hilt 39 Tsjamme Draayer 40 Sint Postma 41 Broer Burghgraef 42 Jan O Postma 43? 44? 45 Gatse Woudstra 46 Hinke Kamstra.

In februari kwam  mevrouw Pull Leeuwarden, haar praatje over onze houding tegenover de bejaarden, en van de bejaarden tegenover de jeugd was vol humor. Als een jongeman in de bus voor je opstsaat, met de woorden ,,Jo kin hjir woi sitte beppe” zeg dan, dank je wel jongeman, maar ik ben je beppe niet. En komt je kleinkind eens op bezoek, met lange haren en van alles op en om, zeg dan maar niks en vraag wil je een kopje thee kind? Mevr. Pull haar dia’s over ‘t werk van de V.H.V. had dan tot gevolg dat verschillende dames en heren zich opgaven voor een vakantie week met de V.H.V.

Maar er kwam nog meer bezoek, die middag, dames van het comité van de V.H.V. in de gemeente Wonseradeel mevr. V.d. Weerd en mevr. Hoekstra. Ze kwamen niet met lege handen naar Tjerkwerd. Mevrouw Tjeerdsma overhandigde een couvert met inhoud namens de Provinciale VHV en ze deed er nog een zelfde couvert bij namens de VHV in Wonseradeel, dit alles voor een bowlingbaan, welke er jammer genoeg door een misverstand bij de fabriek, die middag nog niet was.

NR899 Ouden van Dagen Tocht

1 Hein de Haan 2 Gurben Brandsma 3Aaltje Sj Bakker 4 Jelle Koopmans 5 Jantje de Boer 6 Harm de Boer7 Vr Kl Weistra 8 Teake Kooijenga 9 Jan Th Wiersma 10 Broer Kloosterman 11 Etje Koopmans -Lemstra 12 Joukje M Boersma 13 Anna S Bartsma 14 Anne M Posthumus de Boer 15 Tettje de Jong-Engelsma 16 Durk Bakker , 17 Akke D Bakker-van’t Zet 18 Sietse Bakker 20 Feike Jorritsma 22 Roelof de Jong 25 Richolt v/d Wal 26 Bouke Buwalda 27 Ida Huitame 28 Makke E Bakker-Sloterdijk 29 Aukje de Boer 30 Wiebren Poelstra 31 Wiebe Wiersma 32 Trijntje R v/d Wal 33 ? 34 Heabeltje Schakel 35 Hanne R Kroontje 36 Jeltje F Jorritsma-kers.

Mevrouw Tjeerdsma zei in haar toespraak, dat ze blij was, dit in een kleine gemeenschap te kunnen uitreiken. De kleine dorpen meenden vaak dat ze vergeten werden, dit was niet zo en zij zouden er op toezien dat dit ook niet gebeurde. De. dames Burggraeff en Nauta  uit Longerhouw en Schraard, well-fare werksters bij het Rode Kruis, kwamen een paar maal deze winter naar Tjerkwerd. Ze werkten met de dames van de soos met droogbloemen, vilt wol enz.  Dit waren ook altijd zeer gezelilge middagen. Aan een gevarieerd winterprogramma is weer een eind gekomen, we hopen het in de herfst weer voort te zetten.

De ouden van dagen op de schommel.NR900

Tjamme Draaijer, Jelle koopmans, Etsje Koopmans Lemstra, Akke Bakker Meyer ?, Tietje de Jong ??, Froukje de Haas Steensma. en Broer Burgraef.

JAARLIJKS UITSTAPJE OUDEREN 16-8-1974
TJERKWERD-DEDGUM. Op dinsdag morgen 8 uur gingen de ouderen van Dedgum en Tjerkwerd op weg voor het jaarlijkse uitstapje. De zeer gewaar deerde zon scheen vriendelijk en dat was echt een boffer. Allen waren daardoor in de beste stemming. De chauffeur vertel de ons het reisschema. De tocht ging eerst op naar Oenkerk, Stania state, we waren mooi vroeg aan de. koffie en zaten daar gezellig. Vandaar ging de reis op naar Lauwersoog. en reden langs de nieuwe weg, die de Lauwerszee heeft afgesloten. Daar komen mettertijd vele mogelijkheden. De reislustigen gingen van daar op naar Groningerland en bezichtigden daar een Borg te Leens ,,Verhildersum” echt de moeite waard. Prachtige tuinen en veel bezienswaardigheden.

Ze kregen brood en koffie in een boerenschuur, die overeenkomt met die van Piaam. Verder gingen ze op naar de stad Groningen, de grootste stad van het noorden, over Paterswolde enz. op naar Norg. Onze chauffeur wist de mooie rustige wegen goed te vinden. Dat was voor de reis een winstpunt. Norg Is ook een mooie pleisterplaats en dan de zon als medegast. Elk genoot dat was te zien. Maar op reis zijn, is verder gaan, in dit geval op naar Beetsterzwaag. Daar werd een warme maaltijd aangeboden. Het is gezellig zo met elkaar en het was een prachtig uitstapje. Ruim acht uur werd men opgehaald door het muziekkorps ,,Eensgezindheid”. Hulde. Hartelijk dank aan allen die er voor zorgden in ‘t bij zonder aan de commissie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER