Babuurstermolen wordt gerestaureerd

0
820

De Babuurstermolen onder Tjerkwerd zal worden gerestaureerd. Deze windwatermolen, die in onderhoud en gebruik is hij het waterschap ,,Exmorra” komt voor op de gemeentelijke moleninventarisatielijst. De kosten van de dringend noodzakelijke restauratie worden geraamd op f 22.000.-.

Het waterschap heeft hiervoor subsidie bij het rijk aangevraagd, wat reeds is toegezegd. De provincie heeft nog niet op de subsidie aanvrage gereageerd. De gemeente Wonseradeel acht een gemeentelijke subsidie, die neerkomt op een bijdrage ter grootte van f 6.600.- alleszins verantwoord en is bereid dit bedrag beschikbaar te stellen.

Friesch Dagblad 5-5-1973

 

Restauratie Babuurstermolen onder Tjerkwerd

Raad Wonseradeel

Bovengenoemde windwatermolen, in onderhoud en gebruik bij het waterschap ,,Exmorra” voorkomende op de gemeentelijke moleninventarislijst en opgenomen door monumentenzorg, behoeft aanzienlijke reparatie, waaronder het aanbrengen van een nieuwe roede en verder daarmee samenhangende voorzieningen waarvan de kosten worden geraamd op f 22.000,-.

Door het waterschap is hiervoor subsidie aangevraagd bij het Rijk (inmiddels toegezegd tot 40%) en Provincie, terwijl bij schrijven van 16 augustus 1973 is verzocht ook voor gemeentelijk subsidie in aanmerking te mogen komen. Waar dergelijke, het landschap op zo unieke wijze stofferende monumenten de gemeente slechts schaars vertegenwoordigd zijn kan het onderwerp elke subsidieaanvraag redelijk worden geacht, aldus B en W. Wij stellen dan ook, dat, gelet op het algemeen belang, hetwelk bij instandhouding van deze sierlijke molen zeker gebaat is, een subsidie uit de gemeente kas van 30% der geschatte kosten te verlenen. Zij stellen de raad dan ook voor een gemeentelijke bijdrage van f 6.600,- in uitzicht te stellen; onder voorbehoud dat de betreffende begrotingswijziging door Gedeputeerde Staten van Friesland wordt goedgekeurd.

De heer Jan Dijkstra (FNP) noemde de molen zelfs ,,in protter mei in lamme flerk”.B en W die de raad voorstelden een bedrag van f 6.600,– ter beschikking te stellen kregen alle medewerking. Zelfs Bolsward moet trots zijn op deze molen, want op een ansichtkaart ,,groeten uit Bolsward” prijkt deze Babuurstermolen als lokpleister om minsken nei Boalsert to lûken’, merkte de heer Dijkstra op, die overigens een schilderij van de molen had meegekregen van een ongesubsidieerde kunstenares uit zijn dorp.

Bolswards Nieuwsblad 11-5-1973

LAAT EEN REACTIE ACHTER