Het resultaat van alle geld inzamelacties

0
1010
restauratie

De restauratie-commissie kon aan de kerkvoogden een cheque van fl 100.000,- gulden overhandigen. Op freed 11 augustus hat de restauraasjekommisje St. Petrustsjerke it resultaat fan harren aksjes oerdrage kinnen oan de tsjerkfâdij fan de Ned. Herv.  tsjerke fan Tsjerkwert. Presidint-tsjerkfâd de hear Pier Burghgraef helle út in mânske ponge in sjek fan f100.000.-.

Nei in lyts jier fan wrotten en wramen is it sa fier: Ús tsjerke is klear en kin wer brûkt wurde as beahûs. Troch de restauraasje dyt san f650.000 koste hat, stiet it der no hiel oars foar mei de Ned. Herv. St. Petrustsjerke as in jier lyn.

Fan binnen en fan bûten binne sawol toer as tsjerke opknapt. It oerwurk rint en de klok liedt wer op `e tild. De tsjerke sels jout in hiel oar byld as foarhinne. Rûnen wy ferline jier noch
oer kreakjende planken, no giet ús foet oer ieuwenâlde grêfstiennen. It goarwite tûneferwulf is yn âlde styl restaurearre en draacht in kleur dy’t oan eartiids tinken docht. Boppe it ferwulf, op `e tsjerkesouder binne de flearmûzen werom. De banken oan de rjochterkant binne allegearre wer geef en goed en yn dat restaurearre part fan de tsjerke leit in nije ferwaarming. De opknapte tagongsstekken fan it hôf sille op sneon 19 augustus wiid iepen  stean om eltsenien troch te litten dy’t al dat moals besjen wol.

Jo binne hertlik wolkom fan moarns 10 oere oant middels 4 oere. Dat der mear opknapt wurde koe as earst de bedoeling wie, hawwe wy aan jimme te tanken. De restauraasjekommisje St. Petrustsjerke sil aan de tsjerkfâdij goed f97.000 oermeltsje kinne. Yn in tsjinst op snein 20 augustus om 9.30 oere sille wy de tsjerke as Godshûs wer yn gebrûk nimme. Graach oant sjen yn ús, foar in part, restaurearre tsjerke.

Wûnseradiel trekt f 27.000 uit voor kerk in Tjerkwerd
TJERKWERD – Burgemeester en wethouders van de gemeente Wûnseradiel willen een subsidie geven van ruim f 27.000 voor de restauratie van het gewelf in de Nederlands hervormdekerk van Tjerkwerd. Ook de provincie zou met eenzelfde bedrag over de brug willep komen. Op de zolder van de kerk bevindt zich de grootste kraamkamer in West-Europa van meervleermuizen. Zoals gemeld heeft het ministerie van landbouw en visserij  f73.800 toegezegd voor de restauratie.

restauratie (1)

Burgemeester drs. Meinte Abma van Wûnseradiel bevestigde het gemeentelijk subsidie, waarvoor overigens nog fiat nodig is van de raad, gisteravond desgevraagd. Hij was aanwezig bij de goed bezochte informatieavond van Dorpsbelang in dorpshuis It Waltahûs te Tjerkwerd. De restauratie van het gewelf en het aanbrengen van voorzieningen voor de vleermuizen kost zon f 180.000. –

De kerkvoogdij zit nog met een ‘gat’ in de begroting voor deze werkzaamheden van f30.000.-  Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bevolking. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over de vleermuizenkolonie in de kerk en de noodzakelijke restauratie sprak onder anderen dr. Aldo Voûte, conservator van het aan de rijksuniversiteit Utrecht verbonden museum, over de biologie van de meervleermuizen.

restauratie (15)

Sneon14 Jannewaris
Is de tsjerke iepen fan tsien ûre oant healwei ienen. Jim binne wolkom om de foarderingen te besjen. “Hoe fier soe it wêze mei de restauraasje fan ‘e tsjerke?” Hoe sjocht it der no boppe út en hoe sil it wurde?” “Soa, dus dêr sitte dan dy flearmûzen en komme dy troch sokke lytse gatsjes?” “Wat in útsicht sa fan boppen.” ”Wy wolle wol ris sjen, wer’t wy it jild foar jouwe”

Kerkgebouw Tjerkwerd
Zondag 20 augustus wordt de kerk van Tjerkwerd weer in gebruik genomen na een ingrijpende restauratie. Maar voor het zover is zal er nog heel wat gepoetst en geregeld moeten worden, ik geef deze datum alvast aan u door.

Bedankt

Uit het jaar 1989.

LAAT EEN REACTIE ACHTER