Sneinsskoalle ‘Immanuel’

0
955
NR893b zondagsschool

Zondagsschool 1 Brechtje E Bakker 3 Grietje M de Jong 6 Renske E Bakker 8 Meester Hibma 9 Ds Lutyen. Oprjochte yn 1903. Ik ha twa foto’s foun fan de Sneinsskoalle ‘Immanuel’.

NR894b zondagsschool

Zondagsschool 1 Tjalling J Twijnstra 2 Gatske M Posthuma 3 Anny B Burghgraef 4 Baukje Feenstra 5 Pieter Kaspersma 6 Wappy B Feenstra 7 Klaske JO Postma 8 Betty Tj Draayer.
LAAT EEN REACTIE ACHTER