Vrouwenvereniging Martha Maria

0
1989
NR939 Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum in boot

Frouljusferiening ‘Martha – Maria’ opgericht in 1934 opgeheven in 2005. Op de foto vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum in boot. 1 Binkje Kuipers 2-5 ? 6 Heabeltje L Schakel-de Vries 7 Henderikje P Kamstra 8 Jikke O Postma_bakker 9 Sietske Tj Draayer-Eisma 10 ? 11 Jeltje F Jorritsma-Kers 12 ? 13 Anna A Draayer-Poelstra 14 Geeske F Bouwsma-Kuipers 15 Hanne Kroontje-Wagenaar 16 Marie C Baarda-Schakel 17 Jenny B Welbedacht 18 Riet Dj de Jong 19 Pietsje Mulder.

NR935

NR935  Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum in boot van Hotel Centrum. 3 Riet de Jong 5 Heabeltje L Schakel-de Vries 6 Froukje w Bootsma 7 Ettje J Koopmans-Lemstra 8 Hanna R Kroontje-Wagenaar 9 Adri de Rijke 10 ? 11 Aaltje Y Kroontje 12 Jeltje F Jorritsma-Kers 13 ? 14 Jantje de Boer 15 Corry D Jorritsma-v/d Veen 16 Aukje B Bak-Laborda 17-19 ? 20 Jenny B Welbedacht 21 Anna  A Draayer-Poelstra 22 Feikje G Brandsma 23 H enderikje Kamstra 24 Akke D Wijngaarden-Postma 25 Mevr Ds Koole 26 Binkje J Kuipers 27  Tettje R de Jong-Engelsma 28 H de Jong.

NR943 Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum

Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum. 1 Dieuwke M Poelstra 2Jeltje F Jorritsma-Kers 3 Tine Th Wiersma-Schuurmans 4 Annie M v/d Wal- v/d Schuit 5 Vr J Walinga 6 Anna A Draayer- 7 Sietske G de Jong 8 Tettje R de Jong-Engelsma 9 Elske J Oostenveld-Bron 10 Binkje J Kuipers 11 Hinke H Kooyenga 12 Sietske Tj Draayer-Eisma 13 Pietje Mulder 14 Riet Dj de Jong 15 ? 16 Heabeltje L Schakel-deVries 17 Tine M Kikstra 18 Maie K Baarde-Schakel 19 Akke D Wijngaarden 20 Hinke P Kamstra 21 Vr Adri De Rijke 22 Maaike H de Haan-de Jong 23 Jenny B Welbedacht.

NR954 Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum

Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum. 1? 2 Anne de Boer 3 Hanna Kroontje -Wagenaar 4 Jenny 5 Pietje de Haas-Mulder 6 Henderikje Kamstra 7 Afke Rusticus Lyklema a Nijeholt 8 Akke Wijngaarden-Postma 9 Oentje Boersma-Bartsma 10 Jeltsje Jorristma-Kers 11 Beitske Jousma 12 ? 13 Romkje v/d Meer 14 Geeske F Bousma-Kuipers 15 Iemkje S Brouwer 16 Harmke Dijkstra 17 Gelfke Wiersma 18 Klaske Schukken 19 Reinskje Poelstra 20 Anna Jansen 21 Teatske de Boer 22 Jantje Reitsma-Bergsma 23 Teitje de Jong  24 Tettje de Jong-Engelsma 25 Pierkje Poelstra 26 Jikke Postma-Bakker 27 Anna Draayer-Gietema 28 Mevr Lutyen 29 Dieuwke Zijlstra-Stoffelsma 30 Makke Bakker-Sloterdijk 31 Anna Gietema – v/d Valk 32 Trijntje v/d Wal.

NR946 Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum

Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum.  1?  2 Thea Gietema v/d Meer 3 Boukje Bakker Poelstra 4  Froukje Bootsma 5 Maaike de Ha an de jong 8 Aukje de Boer 10 Akke D Wijngaarden 11 Hinke Kamstra 12 vr Ate Draayer 13 Binkje Kuipers 14 Jeltje F Jorritsma-Kers 15 Peitje de Jong 16 v Zuiden 17 Adri de Rijke 18 Ynkje Y Kroontje 19 Feikje Brandsma 20 Riet de Jong 21 Jantje de Boer 22 Jenny Welbedacht 23 Vr Walinga 24 Dieuwke Poelstra 25 Heabeltje Schakel 26 Tetje de Jong Engelsma 27 Mevr ds Koole.

NR949 Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum

Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum. 1 Oentje Boersma-Bartsma 2 Anna M Posthumus de Boer 3 Jikke J.O Postma-Bakker 4 Akke D Wijngaarden 5 Afke D Rusticus -Lyklema a Nijeholt 6 Tietsje H de Jong 9 Binkje Jac Kuipers 10 Geeske Jac Kuipers 11 Mevr Ds Luteyn 12 Heabeltsje Schakel – de Vries 13 Gelfke J Wiersma Elisabeth s Bootsma-Wester 15 ? 16 Jantje Joh Reitsma-Bergsma 17 Teatske S de Boer 18 Jenny B Welbedacht 19 Harmke Dijkstra 20 ? 21 Anna B de Boer 22 Pietsje Joh deSHaas-Mulder 23  D P Zijlstra 24  ? 25 ? 26 Hanna R Kroontje-Wagenaar 27 Marie K Baarda-Schakel 28 Tine B Schakel 29 Hendrikje P Kamstra 30 Pierkje P Poelstra 31 Jantje A v/d Berg 32 Iemkje  Brouwer de Jong 33 Elske Jap Oostenveld-Bron.

NR950 Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum

Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum. 1 Anna M Posthumus de Boer 2 Jikke Postma-Bakker 3 Tietsje de Jong 6 Heabeltsje Schakel-de Vries 7 Gelfke Wiersma 8 Jantje Joh Reitsma 9 Oentje kees Bartsma 11 Teatske de Boers 17 Hanna R Kroontje-Wagenaar 18 Marie K Baarda-Schakel 19 Tine B Schakel 20 Harmke Dijkstra 21 Sietske G de Jong 22 Pierkje P Poelstra 23 Pietsje Joh de Haas-Mulder 24 Jantje v/d Berg 25 D P.Zijlstra.

NR932 Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum Onder Parasol

Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum Onder Parasol. 1 Elske J Oostenveld-Bron  2 Jenny B Welbedacht jr 3 Jenny B Welbedacht 4 ?  5 Annie v/d Wal- v/d Schuit 6 Jeltje F Jorritsma-Kers 7 Tine M Kikstra 8 Heabeltje L Schakel-de Vries 9 ? 10 Liekeltje R Jorritsma-Yntema.

NR933 Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum

Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum. 1 Annie v/d Wal -v/d Schuit 2 Hinke H Kooyenga-Kooistra 3 Janke P Deelstra-Werkhoven 4 Aaltje Y Kroontje-Kooistra 5 Elske Jappie oostenveld-Bron 6 Tetje R de Jong -Engelsma 7 Froukje W Bootsma-Folkertsma 8 Tietsje H de Jong-Nauta 9 Akke D Wijngaarden-Postma 10 Binkje Kuipers 11 Jeltje Feike Jorritsma-Kers 12 Pietje E Engelsma 13 Hinke P Kamstra 14 Aukje B Bak-Labordus 15 Anna Ate Draayer-Gietema 16 Akke R de jong-Jorritsma 17 Etsje Koopmans-Lemstra 18 Sietske Tjamme Draayer-Eisma 19 Maaike de Haan- de Jong 20 j Walinga 21 Hanna R Kroontje-Wagenaar 22 loge bij Adri de Rijke 23 Adri de Rijke 24 Riet r de Jong-v/d Heuvel 25 chauffeur  26 Jenny B Welbedacht 27 Klaske Joh Smidstra-Bootsma 28 Feikje G Brandsma-Veenstra.

NR934Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum

Vrouwen Vereniging Tjerkwerd-Dedgum. Teatske Wiersma Wijnia, Annie Bakker Dijkstra, Sjikke Tolsma, Sietske Draaijer Eisma, Vooraan: Thea Gietema van der Meer, Sietske de Jong, Anna Draaijer Gietema, Djieuwke Poelstra Gietema. |NR934  Teatske Wiersma Wijnia, Annie Bakker Dijkstra, Sjikke Tolsma, Sietske Draaijer Eisma, Vooraan: Thea Gietema van der Meer, Sietske de Jong, Anna Draaijer Gietema, Djieuwke Poelstra Gietema.

nr946 Vrouwen vereninging

Vrouwen vereninging “Martha Maria”. Boven v.l.n.r.1. Alie Poelstra Rienstra, 2.Hinke Twijnstra Terpstra, 3.Geertje Reidsma,Bakker, 4.Elske Oostenveld Bron,5.Wiepkje Schakel Miedema,6.Hiltje Postma van Dijk,2de rij:1.Feikje Brandsma Veenstra, 2.Binkje Kuipers, 3.Marijke Julie(Phum)v.d.Berg Blokker,4.Annie v.d.Wal v.d.Schuit,5.Boukje Bakker Poelstra,6.Anna Draaijer Gietema, 7.Jantje v.d.Meer Burghgraaf,8.Jennigje Batteram Beens,3de rij:1.Dieuwke Poelstra Gietema, 2.Sietske de Jong,3.Aaltje Kroontje Kooistra, 4.Johanna de Vries Vinke,5.Akke Gietema Hoekstra,6.Akke Wijngaarden Postma,7.Tine Miedema Posthumus, voorste rij:1.Sietske Schakel Schrale,2. Tettje Breeuwsma Cnossen,3.Grietje de Jong Kuiper, 4. Renske Bakker.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelFeestjûn
Volgend artikelSingel 3 en 5