Waltawei wint buertaksje

0
734
buurtaktie foto 450

De Waltawei yn Tsjerkwert hat de priis foar de bêste buertaksje fan Fryslân wûn. De bewenners krije fiiftûzen euro fan de Fryske Miljeu Federaasje. Mei dat jild kinne se har idee foar enerzjybesparring yn de strjitte útfiere.

Fjouwer strjitten leveren in plan yn om enerzjy te besparjen. Dat fan de Waltawei hat wûn, omdat it hiele doarp profitearret fan de maatregels dy’t foarsteld wurde. Sneon wurdt de jildpriis oerlange. De bewenners fan de Waltawei wolle LED-ferljochting oanbringe by it fuotpaad om it sportfjild hinne, mei in skimerskeakeler en in oanspringtiid fan 15 minuten. Fierder wolle se needferljochting fan it doarpshûs feroarje yn LED-ferljochting. De gemeente Wûnseradiel is optein oer it plan en betellet dêrom in part fan de kosten.

Yn de gemeente Wûnseradiel diene twa strjiten mei: De Waltawei en de Oosterstraat yn Witmarsum.

Waltaweg in Tjerkwerd wint Prijs Beste Burenactie Friesland

De Waltaweg in Tjerkwerd is winnaar van de Prijs voor de Beste Burenactie in Friesland. De bewoners ontvangen 5000 euro van de Friese Milieu Federatie om hun idee voor energiebesparing in hun straat uit te voeren. Gedeputeerde Hans Konst en Bert van de Molen, directeur van de Friese Milieu Federatie overhandigen op zaterdag 16 mei a.s. tijdens het Nationale Klimaatstraatfeest de cheque aan de buurtbewoners.

Vier klimaatstraten in Friesland leverden een plan in om energie te besparen met hun straat. Het plan van de Waltaweg is als beste gekozen omdat het energiebesparende maatregelen bevat en het hele dorp van deze maatregelen profiteert. De bewoners van de Waltaweg willen het voetpad om het sportveld te voorzien van LED verlichting met schemerschakelaar en een aanspringtijd van 15 minuten. Daarnaast willen zij de noodverlichting van het dorpshuis veranderen in LED verlichting.

De gemeente Wunseradiel is ook enthousiast over het plan. Wethouder Rein Boersma heeft toegezegd dat de gemeente een deel van de aanlegkosten zal betalen.

Klimaatstraatfeest
De Prijs voor de Beste Burenactie is een initiatief van De Provinciale Milieufederaties, waaronder de Friese Milieu Federatie en het Klimaatbureau. De prijsvraag is uitgezet onder straten die meedoen aan het Klimaatstraatfeest (www.klimaatstraatfeest.nl), de landelijke energie besparingcampagne waarbij buren samen in hun straat zoveel mogelijk energie besparen. De 500 beste straten vieren op 16 mei a.s. feest in hun straat voor een beter klimaat.

De Waltaweg had 5000 euro in de wacht gesleept met hun idee om het pad rond het sportveld te voorzien van LED verlichting met schemerschakelaar. Hieronder een paar foto’s met het resultaat.

Verlichting (4)

Verlichting (5)

Verlichting (6)

LAAT EEN REACTIE ACHTER