Beabuorren 5

0
1321
NR376

Bewoners voor 1889 twee geslachten van de familie Schuurmans. Van 1889 tot 1911 woonden hier Jacob Zijsling en Jetske Bijlsma. Marten Bruinsma en Weltje Schotanus van 1911 tot 1921. Hoatze de Jong en Tietje Nauta tot 1953. Djurre de Jong en Judith Maria Johanna van den Heuvel, tot 1967. Anne Bakker en Uilkje van Rijs 1983. Johannes Bakker en Johanna Meekma. In 1993 de Fam. H. Dolleman.

NR377

NR378

NR379

NR380
V.l.n.r. Hiltje ,Ietje en Japke de Jong. Sietske B. Zijsling met haar broertje Hotze. daarachter Djurre de Jong. ernaast Feikje Djurre’s Zijsling met haar zusje Tjetje en dan Tjitske en Hotske Zijsling.
Jong de Fam. Hotze.1
Fam Hotze de Jong (foto H. & J. Hassink).
Jong de Fam. Djurre.5
Fam Djurre de Jong (foto H. & J. Hassink). Vlnr: Bor, Hennie , Djurre , Titia, Hotze, Judith Maria Johanna van den Heuvel.
baburen 5 in 1965
Rond 1965 (foto H. & J. Hassink).
Baburen 51
Rond 1990 (foto G.Mulder).

Frou Dolleman fan Tsjerkwert is al mear as 20 jier dwaande mei it fersoargjen fan foallen dy’t gjin mem mear hawwe. De hynders komme oeral wei – sels út België. Se moatte alle 2 oeren wol ite,dus it is dei en nacht wurk foar frou Dolleman…

LAAT EEN REACTIE ACHTER