Ds. Eelco Van den Brug

0
1517
NR 36 vd Brug

Tijdens een maagoperatie in het ziekenhuis te Leeuwarden is Ds. Eelco van den Brug overleden. Hieronder een bericht uit “Ons Kerkblad wekelijks orgaan van de Ned. Herv. gemeenten in de Ring Workum” 14e Jaargang (1 April 1940-31 Maart 1948) No. 33 Zaterdag 22 November 1947

Ds. EELCO JELLE VAN DER BRUG  

geb. 7 November 1911, predikant te Lettelbert en Enumatil 7 November 1940, te Tjerkwerd en Dedgum 4 Novernber 1945, overleden 13 Novemher 1947.

Dat was het schokkende bericht, dat in de voorbije week ons bereikte, dat tijdens de maagoperatie, die voor de genezing noodzakelijk was, ds. van der Brug was overleden. Het is een gedachte, die nog moeilijk te verwerken is, dat voortaan deze mens met zijn stil vriendelijk gelaat, met zijn warm en immer zorgzaam hart, niet meer in ons midden zal zijn. Wij wisten wel, dat hij voor vrij lange tijd onttrokken zou zijn aan zijn arbeid om tot herstel te geraken, maar bijkans niemand had vermoed, dat wii voor altijd hem zouden moeten missen.

Zo kwam er een lege plaats in de pastorie in Tjerkwerd. Nergens meer dan daar zal de pijn en de droefheid vanwege dit heengaan groot zijn, waar hij met zijn innige vroomheid en zijn gaaf karakter man en vader zijn mocht. Juist in één der laatste gesprekken, die ik met hem had, sprak hij nog over de heiligheid van het huwelijk en de genade van bet ouderschap. Een man, een vader te verliezen, die zo zuiver zijn roeping van Godswege in zijn huisgezin verstond, is voor de achtergeblevenen een bijna ondragelijke smart: maar reeds weet ik, dat mevrouw van der Brug niet in eigen kracht dit lruis te beuren oogt, maar haar sterkte en troost vindt bij den groten Kruisdrager, Jezus Christus. Zij en haar drie kinderen mogen zich hun ganse verdere bestaan gedragen weten door Hem, die ook hun leven, langs welke onbegrepen wegen ook, wil voeren naar de blijde overwinning, die thans reeds hun dierbare man en vader heeft bereikt.

Zo kwarn er een lege plaats in de gemeente van Tjerkwerd en Dedgum. Slechts twee jaren heeft de gelukkige verbintenis tussen dezen dienaar des goddeiijken Woords en deze gemeenten bestaan: toch was het of ze van jaren her al bijeen hoorden. En hoe verdriette het Ds. van der Brug, dat hij zich vanwege zijn lichamelijke gesteldheid niet ten volle aan zijn gemeentewerk kon geven; hoe leefden in hem allerhande plannen, de hij na zijn genezing verwezenlijken wilde. God had een ander plan; God heeft gezegd: Gij, goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in in de vreugde uws Heren! Zo nam Gods ds. van der Brug uit de gemeenten weg, maar blijven liet God het Woord der genad,.dat deze dienaar verkondigde. En enkel in de aanvaarding van dit Woord ligt voor de gemeenten van Tjerkwerd en Dedgum de enige mogelijkheid van een eeuwige hereniging met hun beminden voorganger.

Zo kwam er een lege plaats in de ring Workum. Er leefde in collega van der Brug een sterke genegenheid voor zijn ambtsbroeders. Zijn zachte aard, zijn principiële persoonlijkheid en zijn toegewijde accuratesse gaven hem in ons midden een aparte positie. 0ns werk in Frieslands Zuidwesthoek gaat thans voort zonder hem; maar zijn bezieling en zijn brandend geloof zullen in onze herinnering niet vervagen en ons steeds weer stuwen tot een inzet van al onze kracht.

Zo kwam er een lege plaats in de kerk. Niet enkel was hij dominee van Tjerkwerd en Dedgum, ook de kerk in groter verband diende hij met zijn ganse persoon. In het veeleisende werk van de classicale commissie voor Kerkelijk Overleg was hij als Secretaris de spil, die node kon worden germist. Heel de vernieuwing der kerk, die inzonderheid in deze commissie gemeente-opbouwend tot uiting kwam, had zijn hart, al aanvaardde hij stellig niet zonder kritiek elk voorstel of besluit. 0ok in het bestuur der kerk vond hij reeds de hem toekomende plaats: de classis Sneek vaardigde hem af naar het Provinciaal Kerkbestuur van Friesland. Bovenal echter ontviel de kerk een trouwe dienaar, die de strijdende kerk op aarde in het huidige tijdsbestek naar menselijke mening zo brandend nodig heeft. Doch niet wij, maar Christus regeert Zijn kerk, en Christus was het, die dezen strijder riep tot de kroon.

Zo kwam er een bezette plaats in de triomferende kerk. En dáárom vindt, door alle droefheid om het aards gemis heen, onze vreugde om wat Christus in het leven van ds. – Eelco Jelle van der Brug volbracht zijf vertolking in het lied onzer kerk:

Voor alle heiligen, rustend na hun werk
die U beleden in vertrouwen sterk
danken w U, Jezus, mét Uw ganse kerk
Halleluja!

Van ‘s aardrijks einden stromen tot het feest
‘d ontelbre helden, die zijn trouw geweest,
zingend tot Vader. Zoon en Heil’gen Geest!
Halleluja!

Workum  A. de Jonge.

Brug v.d.Eelco Jelle 3

Brug v.d. Eelco Jelle 2

Brug v.d.Eelco Jelle 4

Brug v.d.Eelco Jelle 5

Brug v.d.Eelco Jelle 6

Brug v.d.Eelco Jelle 7

Brug v.d.Eelco Jelle 8Brug Eelco Jelle 1

Teraardebestelling ds. E. J. van der Brug te Tjerkwerd
Dinsdag 18 Nov. is ds. van der Brug begraven. Voordien werd in de kerk een rouwdienst gehouden, die door den consulent ds. de Bruyn van Workum, werd geleid, Zwaar woog het leed in deze dinst,maar sterker tegenwicht gaf God in de boodschap, die vanuit het evangelie gebracht mocht worden: “Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons geopenbaard zal worden”

(Rom. 8 :18).Uit hetzelfde Romeinen 8 troostte ouderling Reidsma familie en gemeente: “Want ik ben verzekerd.”

Ds. IJ. Stelma, secretaris van het Prov. kerkbestuur van Friesland, vond in de formulering van de rouwbrief “Heden nam God tot zich” aanleiding tot bemoediging van hen die thans treuren.

Na deze dienst is ds. van der Brug gebracht naar de plaats, waar zijn lichaam wachten zal op de wederkomst van Jezus Christus. Talloos velen volgden de baar en stonden in stille verslagenheid rondom het graf, maar boven de droeve vergankelijkheid uit, zong de stem der begrafenisliturgie “in de vaste en zekere hoop der opstanding tot eeuwig leven door onzen Here Jezus Christus, die onze sterfelijke lichamen aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijk maken zal en ons tot Zich nemen zal in eeuwigheid, Wat wij mensen als laatste doen, is het laatste niet; het laatste doet Jezus!

Ds. Th. E. van der Brug v. Apeldoorn dankte namens de familie voor alle medeleven en troost. Ds. de Bruyn sloot de plechtigheíd met het Gebed des Heren. Want Uw is het koninkriik en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid amen.

Workum A. de Jonge

Begrafenis DS. E.J. v.d Brug
Gistermiddag had te Tjerkwerd de begrafenis plaats van het stoffelijk overschot van Ds E.J. v.d Brug, in leven predikant de Ned. Herv. Gemeente aldaar.

Tevoren had een rouwdienst plaats, welke geleid werd door de Consulent, ds. De Bruyn van Workum. Deze sprak tot de familie en de gemeente n.a.v. het Schriftwoord uit Rom.8:18-30, in het bijzonder wijzend op de rijke troost, dat Gods de thans ontslapene heeft opgenomen in Zijn heerlijkheid.

Hierna werd nog gesproken door de ouderling Reidsma van Tjerkwerd en ds Stelma van Huizum, namens ‘t Prov Kerkelijk bestuur en de classis Sneek. In deze classis had de overledene voor kort zitting genomen en slecht één vergadering kunnen meemaken.

Nadat ds de Bruyn deze dienst geeindigd had, werd het stoffelijk overschot uitgedragen, terwijl het orgels speelde: “Nader mijn God tot U.” Bij het graf werd gesproken door ds. De Bruyn, waarna de broer van de overledene dank bracht aan allen , die hun medeleven hadden betoond. Ds. De Bruyn bad daarna het Onze Vader.

Rij 29 nr.5
De Grafsteen

Oerdracht Grêfstien
Tsjerkwert, 7 maeije ’48 Op it Tsjerkhôf hjirre hie in koarte, treffende plechtichheid pleats by it grêf fan’e yn Nov. Ferstoane “Pastor Loci”, ds. E.J. v.d. Brug.

De konsulint, Ds P de Bruyn fan Warkum droech nammens de beide gemeenten Lettelbert-Enumatil en Tsjerkwert-Dedzjum in grêftinkstien oer oan ‘e famylje fan’e ferstoane. De hear J.O.Postma lei nammens de tsjerkwerie in blomstik op it grêf.

De hear T.Draaijer spriek nammens it skoalbesjtûr wurden fan waarme leafde ta en grutte achting foar de ferstoane foarsitter.

Ôffurdigene fan ferskillende pleatselike ferieningen en de kosterinne leine as stille hulde blommen op it grêf, dat der alhiel ûnder bedobbe rekke.

De hear E.Reidsma spriek nammens de famylje in wurd fan tank foar de spontane hulde.

Ds. P de Bruyn sleat de plechtichheid mei it bidden fan “Onze Vader” Der wie gâns belangstelling, benammen fan ‘e âlden fan dagen.

De stien draacht it opskrift:

Hier rust EELCO JELLE v.d.BRUG

In leven predikant der N.H.Kerk in de gemeenten Lettelbert-Enumatil en Tjerkwerd-Dedgum. Geb. 7 Nov. 1911 te Haskerhorne, Overleden 13 Nov. 1947 te Tjerkwerd Rom. 8:38-39:

Want ik ben verzekerd, dat niets ons zal scheiden van de liefde Gods, welke is Christus Jezus, onze Here.

LAAT EEN REACTIE ACHTER