Gouden Gurbes 2023

0
561

Yn lyts selskip reizgen in oantal organisatoaren en spilers fan it iepenloftspul yn Tsjerkwert freedtejûn ôf nei it Theater yn Snits. Dêr wie yn heuze ‘ Televizier, Oscars, Gouden Kalf ‘ sfearen de útrikking fan de Gouden Gurbes.

De Gouden Gurbes, sûnt sechstjin jier organisearre troch de Ljouwerter Krante, binne in knypeach nei de Oscars. Gurbe it mantsje dat de krante alle dagen fan kommentaar foarsjocht. In stimulâns foar alle Fryske teatermakkers om harren yn te setten foar de organisaasje en útfiering fan iepenloftspullen.

Sûnder hege ferwachtingen mei hjir en dêr stikem dochs wol wat spanning (soe it dochs?) namen de Skieppesturten plak yn de folle seal. Dêr’t in moai fariearre draaiboek / program ôfwurke waard. Ofwiksele mei bylden, muzyk, sang, toaniel en humor waarden der seis prizen útrikt. Bêste haadrol, Bêste byrol, Bêste orizjinele skript, Bêste foarmjouwing, Bêste foarstelling en de Publykspriis.

By de útrikking passearre it iepenloftspul yn Tsjerkwert ferskate kearen de revu. As nij noch net besteand wurk en mei as ûnderdiel de Fryske skiednis. Mar spitigernôch gjin stimulearringspriis foar de Tsjerkwerters. Wol in hiele moaie belevenis riker.

Hjirûnder it sjueryrapport.

Mear ynformaasje of de foarstelling weromsjen? Sjoch op https://www.tsjerkwert.nl/iepenloftspul

Gouden Gurbes 2023

In klein gezelschap reisden een aantal organisatoren en spelers van het iepenloftspul in Tsjerkwert vrijdagavond af naar het Theater in Sneek. Daar was in heuze ‘Televizier, Oscars, Gouden Kalf’ sferen de uitreiking van de Gouden Gurbes.

De Gouden Gurbes, sinds zestien jaar georganiseerd door de Leeuwarder Courant, zijn een knipoog naar de Oscars. Gurbe het mannetje dat de krant elke dag van commentaar voorziet. Een stimulans voor alle Friese theatermakers om zich in te zetten voor de organisatie en uitvoering van iepenloftspullen.

Zonder hoge verwachtingen met hier en daar stiekem toch wel een beetje spanning (zou het toch?) namen de Skieppesturten plaats in de goedgevulde zaal. Alwaar een mooi gevarieerd draaiboek/program werd afgewerkt.

Afgewisseld met beelden, muziek, zang, toneel en humor werden er zes prijzen uitgereikt. Beste hoofdrol, Beste bijrol, Beste originele script, Beste vormgeving, Beste voorstelling en de Publieksprijs.i

Tijdens de uitreiking passeerde het iepenloftspul in Tsjerkwert meermaals de revue. Als nieuw nog niet bestaand werk en met als onderdeel de Friese geschiedenis. Maar helaas geen stimuleringsprijs voor de Tjerkwerders. Wel een hele mooie belevenis rijker.

Hieronder het juryrapport.

Meer informatie of de voorstelling terugkijken? Kijk op https://www.tsjerkwert.nl/iepenloftspul

LAAT EEN REACTIE ACHTER