Grandioze voorstellingen Openluchtspel De Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter…

0
252
It Wetterskip voor de molen. Foto Niels de Vries
It Wetterskip foar de mole. Foto Niels de Vries

Wat meer dan tien jaar geleden begon als droom werd afgelopen zaterdag 17 en zondag 18 juni echt werkelijkheid. Uniek locatie-theater bij de Babuurstermolen in Tjerkwerd.

‘It binne dreamen famke! Jonkje. Mejuffrouw! Woeste wylde dreamen!´

Wyberen, Hyke en Wybrigje foar de mole. Foto Karin Harkema

 

Met corona ertussendoor hebben wij een lange aanloop gehad. Na meer dan drie jaar voorbereidingen ging het dan toch los! Het stuk bedacht door Jan Nota en Jan Witteveen en bewerkt door Romke Gabe Draaijer werd opgevoerd.

Wybrigje voor het huisje, Wyberen en Hyke op de achtergrond. Foto Jan Witteveen

 

Meer dan vijfentwintig partijen zorgden er met hun steun in geld of materialen voor dat het mogelijk was. Van tevoren en rondom de voorstellingen waren er veel helpers actief. Decorstukken en tribune opbouwen, het verkeer begeleiden, materialen leveren, soep koken, achter de bar, te veel om op te noemen.

‘Eltse stim, elts lyts radarke yn in goeie klok, helpt mei om de tiid oan te jaan.’

Het korps Eensgezindheid en spelers op het molenerf. Foto Karin Harkema

 

Wat hebben we twee grandioze voorstellingen gehad. Compleet uitverkocht. Dat wil zeggen meer dan 640 bezoekers over twee voorstellingen verdeeld. En soepele uitvoeringen waar alles precies op zijn plaats viel zoals van te voren bedacht door regisseur Hillie Altenburg, dirigente Jeanette Valkema en de commissie.

Beide dagen was er een gezellige nazit op en top verzorgd door ‘t Waltahûs met al haar vrijwilligers. Het weer kon niet beter, lekker warm en zelfs de wind ging onder de uitvoeringen liggen.

Boeren, striders en Caspar de Robles. Foto Niels de Vries

 

Meer dan twintig spelers van jong tot oud schitterden op het toneel. Zo ook de muzikanten van fanfare Eensgezindheid. Er was een machtig mooi publiek wat goed in het verhaal zat. En de super strakke organisatie zorgde ervoor dat alles soepel verliep.

Regisseur Hillie Altenburg en ien fan de betinkers Jan Witteveen foar de môle. Foto Simon Bleeker

 

Vooraf werd er door de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad positieve aandacht geschonken aan deze gebeurtenis. Net zoals de recensies na de tijd waar we goed over te spreken zijn.

De commissie bestaand uit Jan Witteveen, Jan Nota, Epie Wijngaarden, Wieko Hekkema, Ekerina Bootsma, Anita Hekkema en Agatha Witteveen. Foto Karin Harkema

 

We kijken terug op een geweldig evenement. Met alle spelers en helpers hebben we iets onvergetelijks neergezet. Eigenlijk niet te beschrijven. Dank u wel allemaal.

Video Erik Leyder Havenstroom

 

Jaren geleden hadden we het er al eens over. Wat zou het toch mooi zijn om locatie-theater uit te voeren bij de Babuurstermolen in Tjerkwerd. Wij hebben er werk van gemaakt en een mooi Friestalig stuk geschreven.

Inspiratie
Bij het schrijven van het stuk hebben we veel gebruik gemaakt van bestaand werk. Bestaand werk van en over bijvoorbeeld oud-molenaars Pier Zijsling en Wyberen Koopmans. Werk van Gerben D. Wijnja en Jouke Hylkema. Veel van dit werk is te vinden op de website www.tsjerkwert.nl. Daarnaast hebben we inspiratie opgedaan uit bezoeken aan de molen en het gebied eromheen.

Juryrapport Gouden Gurbes 2023

De Beabuorstermole en de striid tsjin it wetter…

Concept en research Jan Nota & Jan Witteveen
Tekst en bewerking Romke Gabe Draaijer
Regie Hillie Altenburg
Wybrichje Marije Nota
Wyberen en Hyke Sjoerd Bouma en Anneke Speerstra
Casper De Robles Jelle van der Weide
It Wetterskip Hinke Bouma, Sietske Lukkes en Lutske Schakel
Heit Jan Nota
Juf Lisette Kootstra
Skoallebern Jesse Wijngaarden, Jilke Nota, Riemer Ouderkerken, Lotte Baints, Elbrich Teppema en Sophie Oosterwoud
Boeren Yde Schakel, Wiebren de Jong, Sjoerd K Bakker en Wieger de Jong
Striders Floor Mertens, Wiebren Poelstra, Jelle Zijsling en Jelle Zijsling
Goreografe dansers
Janita de Jong
Dansers Marrit Bakker, Elke Tilstra, Yldau Kootstra, Lena Tiesma, Hester Folkertsma en Benthe Ouderkerken
Grim Henriëtte, Harmke, Jantine, Trudi en Dirkje
Muzykferiening
Eensgezindheid
Under lieding fan Jeanette Valkema
Alle vrijwilligers die, op welke wijze dan ook, hun medewerking hebben verleent.
Dank aan de familie Galama, familie Hylkema en familie Zijsling voor het beschikbaar stellen van hun land. En dank aan stichting De Fryske Mole en molenaars Jentje van der Stap en Gerben D. Wijnja voor de locatie.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar janohyke@gmail.com.

Meer openluchtspellen? Kijk op iepenloftspullen.nl

Mede mogelijk gemaakt door / met medewerking van 

logo-provincie.png
LAAT EEN REACTIE ACHTER