Hurdriderij foar bern

0
1620
bern winners 10 11 en 12 b

TSJERKWERT – De iisklup Tsjerkwert hat áldjiersdei in hurdriderij foar bern fan 4 o/m 12 jier holden.

Bern Steegstra
Marly en Sygnie Steegstra.

De wedstrijd fûn plak op `de Sylroede’ yn Tsjerkwert, in moai plakje yn in wintersk lánskip. Der wienen fjouwer kategoryen en yn eltse kategory wiene trije medailles te ferdielen. It gong der fanatyk oan ta en der sieten in soad talinten by. De útslach wie: 4 en 5 jierrigen: 1. Sanne Galema, 2. Liesbeth Speerstra, 3. Marly Steegstra. 6 en 7 jierrigen:1. Kirsten Bijlsma, 2. Sjoukje de Jong, 3. Sygnie Steegstra. 8 en 9 jierrigen: 1. Marrit Speerstra, 2. Ilse Galema, 3. Rianne Hiemstra. 10, 11 en 12 jierrigen: 1. Thomas Huitema, 2. Sven Bijlsma, 3. Klaas-Jan Haytema.

bern winners 6 en 7b
1. Kirsten Bijlsma, 2. Sjoukje de Jong, 3. Sygnie Steegstra.
bern winners 10 11 en 12 b
1. Marrit Speerstra 1. Thomas Huitema, 2. Sven Bijlsma, 3. Klaas-Jan Haytema.

Foto’s: Johan Huitema.

LAAT EEN REACTIE ACHTER