Skieppesturt 2008: Hinke Brandsma

0
899
Hinke mei redaksje

In dorpshuis It Waltahus werd zaterdagavond voor de 31ste keer de inmiddels bekende jaarprijs voor een zeer actieve dorpsbewoner uitgereikt. Deze Skieppesturt herinnert aan de erenaam van de bewoners van Tjerkwerd. De onderscheiding bestaat uit een echte schapenstaart uit de enige schaaps- en lamsvachtlooierij van Nederland, die van Van Buren aan de Workumer Trekweg in Bolsward. Tevens wordt een fraaie oorkonde verstrekt. De redactie van de dorpskrant ‘t Skieppesturtsje bestaande uit de dames Anneke Feenstra, Mireille Galema en Riemkje Lemstra en de heren Fokko Rollema en Gerben Wijnja, bepaalt wie voor de prestigieuze dorpseer in aanmerking komt.

Woordvoerder Gerben Wijnja daarover: ,In doarp kin net bestean sunder de ynset fan al dy frijwilligers dy’t harde fuotten onder it liif wei rinne om it wolwêzen fan it doarp te stypjen.Tûzenen oeren wurk wurdt belangeleas skonken oan saken dy’t it doarp bloeie litte. En bloeie docht it en dêr binne wy grutsk op. Sjoch mar ris nei de ynset fan de minsken dyt de boartesttún by it sportfjild en de skoalle foar elkoar bokst ha. Betink it grutte doarpsfeest dat ôfrune jier wer sa tige slagge wie. Der is mear, folle mear gelokkich, ek yn de plannenmakkerij, en dat makket it foar us as redaksje alle jierren wer tige nijsgjirrich om de jierpriis ta te kennen.’

Toch was er ook een teleurstelling te melden. De plaatselijke ijsbaan staat droog en dat nog wel in het jubileumjaar van de Elfstedentocht en het sierlijk winterweer was in de kerstvakantie. Spandoeken maakten duidelijk dat men hoopt op beter in de toekomst. En wie weet gaat het nog zo streng vriezen dat het ijs op de Trekvaart sterk genoeg wordt om wedstrijden te houden. Want dat is toch al weer jaren geleden. De nieuwe Skieppesturt werd omschreven als iemand die zich niet alleen geeft aan het dorp maar ook aan de gemeenschap. Wijnja daarover: ,Foaral dat lêste is by us nijste Skieppesturt in sterk punt dat wy tige wurdearre ha. Omtinken foar de meiminske fielt as in passende waarme jas dy’t sy’n ynfloed jilde lit boppe alles út, dy’t net káld wurdt fan in kridytkrisis, dy’t altyd trochgiet yn waar en wyn. Dy gedachte allinne al makket waarm.’

Na die omschrijving werd de naam van Hinke Brandsma genoemd. Het applaus was een dankbare erkenning voor haar inzet die een zeer breed kader heeft. Terwijl de versierselen haar werden overhandigd door de redactie werden alle activiteiten nog eens opgesomd. De EHBO, de praktijklessen voor schoolkinderen en de automatische externe defibrilator kunnen op haar conto geschreven worden. Ze deed samen met haar man het kosterswerk in de voormalige gereformeerde kerk alsmede het beheren van het dorpshuis waarvoor ze nu nog steeds vrijwilligerswerk doet. Ze is mede-oprichtster van de fitnessclub voor dames, was presidente van de vrouwenvereniging, clubleidster van de kinderclub op de woensdagmiddagen, ze brengt de Gemeentebrief van de kerk rond en helpt die te nieten, met collectiebussen gaat ze langs de deuren en ze was actief bij de inzameling van kleding voor de Actie voor Roemenië.

Daarnaast ondervindt iedereen veel sympathie van haar wanneer in de zomermaanden de brug door haar bediend wordt en de dorpsbewoners altijd voorrang krijgen op de vakantievierende vaarrecreanten ,want dy ha it dochs wol oan tiid is’t net.’ Tot slot zijn het de ouderen die altijd een beroep op haar kunnen doen. Kortom, dit alles maakt Hinke Brandsma tot een gewaardeerde dorpsvrouw die de hoogste dorpsonderscheiding It Skieppesturtsje verdient. De uitverkiezing werd dan ook met een daverend applaus uit de zaal onderstreept.

Hinke hat wille1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto bovenaan zien we de kersvers onderscheiden Skieppesturt van het jaar 2008 te midden van de redactie van de dorpskrant met staand van links af: Gerben D. Wijnja, Riemkje Lemstra, Hinke Brandsma en Fokko Rollema. Daarvoor Mireille Galema en Anneke Feenstra. (Foto Jelle Brandsma)

LAAT EEN REACTIE ACHTER