Kerkstraat 16 en 18

0
969
aldhiem (1)
Kerkstraat nummer 16 en 18. In dubbele wente, links wenne op nûmer 18: Siemen en Akke Sietsma. Rjochts op nûmer 16 wenne Kamstra. Letter platgooid troch (bakker) Gerben de Jong. No wenje  Roelof en Edith Bakker hjir. Rjochts op de foto kerkstraat 16/18.
aldhiem (3)
Dit binne Siemen Sijtsma, en syn Frou Akke, mei fêst in Pake, en Beppe sisser, tusken harren yn.
aldhiem (4)
Efterhûs by Siemen Sytsma. Dochter Pytsje, en Teatske Bartsma, dochter fan Jelle Etsje har earste man Klaas Bartsma. It lytse famke moat Anny fan Adri v.d.Meer wêze.
Sijtsma Siemen 1
Efterhûs by Siemen Sytsma. Efkes bykomme!
Kamstra pake en beppe
Pieter Kamstra en Johanneske de Boer voor hun huis (Foto van Elly Visser-Kamstra).
kamstra hinke
Hinke (Hendrikje) Kamstra achter het huis (Foto van Elly Visser-Kamstra).
Annigje Kamstra
Annigje (Cuperus) Kamstra in Frysk Kostuum (Foto van Elly Visser-Kamstra).
aldhiem (5)
“Eensgezindheid” jouwt in serenade, for jong en âld. Efter it korps it hus fan Siemen Sytsma en Joh. Walstra, letter fan Pieter Kamstra en syn frou Johanniske de Boer. Efter dizze huzen wie in masale bleek. Bakker Roelof de Jong hat er in nij hus sette litten. No wennet Roelof Bakker der.”
Kerkstraat 16 c
Sa sjocht it er no út.
Kerkstraat 16 b
Links was vroeger het Melkcontrole hokje. Kerkstraat 16 in 2006 (foto G.Mulder).
Kerkstraat 16
Kerkstraat 16 in 2006 (foto G.Mulder).
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelBakkerij de Jong
Volgend artikelSingel 8