Nieuwe school 1987

0
1109
De 84-jarige R. de Jong, oudste nog in leven zijnde oud-leerling van de schooi in Tjerkwerd, ontvangt van één van de leden van een dansgroepje de sleutel van De Regenboog..

De 84-jarige R. de Jong, oudste nog in leven zijnde oud-leerling van de schooi in Tjerkwerd, ontvangt van één van de leden van een dansgroepje de sleutel van De Regenboog.

FD 7-11-1987
Nieuwe school krijgt naam  De Regenboog, Tjerkwerd loopt massaal uit voor opening school.

TJERKWERD – Met de onthulling van de naam De Regenboog door mevrouw T. Dam uit Tjerkwerd werd gistermorgen de splinternieuwe christelijke lagere basisschool in Tjerkwerd officieel in gebruik gesteld. Even eerder had de oudste nog in leven zijnde oudleerling van de school, de 84-jarige R. de Jong, de deur geopend. Met de nieuwbouw is een bedrag van f800.000 gemoeid.

It bestjoer hat foar dizze namme keazen, omdat dit in byssundere skoalle is, mar dêrt ek in protte buitenkerkelijke learlingen opsitte. En it hat bliken dien dat de namme wol werklank fûn hat by de befolking fan it doarp, verklaarde de voorzitter van het bestuur, de heer L. Huisman gistermorgen. Het eerste schoolgebouw werd in  1903 in de rooilijn aan  de Waltaweg in Tjerkwerd geplaatst. In  1956  kwam er een nieuw gebouw achter de oude school. En no binne wy wer in eintsje nei efteren opskood, aldus Huisman.

In de herfst van vorig jaar werd begonnen met de sloop van het oude gebouw. It gebou foldie net mear oan de easken  fan  dizze tiid, vertelde directeur A. Dam. It wie net mear mooglik om de âlde skoalle út te wreidzjen. Boppedat fersakke de fundearring en kamen der skuorren yn de mourre. Wy hawwe doe it advys krigen in nije skoalle te bouwen.  De nieuwe school telt drie lokalen voor de 56 leerlingen. Daarnaast is er een speellokaal en een centrale ruimte die voor diverse doeleinden gebruikt kan worden. Daarnaast is er in het gebouw een grote zolder die voor tentoonstellingen kan worden gebruikt. It is al mei al in  praktyske skoalle wurden, vond Dam.

LC 11-11-1987
De Reinbôge met haar bevolking, Tjerkwerd trots op nieuwe school.

TJERKWERD – Bij het zien van de nieuwe school van Tjerkwerd moet onderwijsinspecteur Jan Luttgendorf gezegd hebben, dat dit nu een gebouw was waar de nieuwe onderwijsgedachten kunnen worden uitgewerkt. De school ligt een beetje verscholen achter een rij huizen in het dorp, op de plaats waar al twee keer eerder een school Is verrezen. En Tjerkwerd is trots op zijn school. Afgelopen zaterdag kreeg de school een naam: De Reinbôge. De naam is gekozen, omdat het bestuur hier de oecumenische gedachte het best tot in uitdrukking zag gebracht.

Nieuwe School 1
Kinderen voor de nieuwe school.

Bij het binnengaan valt het reliëf op van de plaatselijke kunstenares Ada Stel-van Dijken. Het laat kinderen zien in een opening, waarboven een regenboog is aangebracht. De school is ontworpen  door het architectenbureau Fokke de Boer uit Sneek. Het ontwerp blinkt uit door de flexibiliteit van het geheel. Wanden kunnen verschoven worden, elk lokaal heeft ziin eigen deur naar buíten met een pleintje. Voor de hoogste groepen is daarin een schaakbord aangebracht, voor de middengroepen een dambord.

Bij het ontwerpen van de school heeft de architect druk overlegd met het lerarenteam van de school, dat zo bijna al haar wensen verwerkelijkt zag. Directeur Oene Dam is erg blij met de grote hoeveelheid bergruimte die hij vol trots laat zien. De totale kosten van het door aannemer Draisma uit Makkum gebouwde schooltje zijn tussen de f800.000 en f900.000 uitgekomen. Voor een hedendaagse school niet echt duur maar wel vergeleken bij het eerste schooltje dat in 1903 werd gebouwd voor het luttele bedrag van f 3694.  Maar dìe school moest ln 1956 wegens praktische en onderwijskundige problemen bijna geheel herbouwd worden. Toen in 1983 voor het eerst kleuters de school in mochten werd al gauw duidelijk, dat ook dit gebouw niet meer aan de eisen voldeed. Er moest een gemeenschapsruimte komen. Er kwam dan ook overleg op gang de wenselijkheid van complete nieuw bouw. De toestemming daarvoor kwam vorig jaar los uit den Haag. Tjerkwerd is trots op zijn school. Dorpsbelang heeft nu nog maar één wens, en dat is de invulling van het bestemmingsplan voor twintig woningen Dan kan de huidige schoolbevolking van 56 leerlingen nog wat groeien, zodat de school in de toekomst niet in de problemen komt en het dorp een bloeiende toekomst tegemoet gaat. Men is nu ieder geval al blij dat de oecumenische gedachte in het schoolbestuur gestalte heeft gekregen. Rooms-katholieken en protestant-christelijken hebben er gezamenlijk zitting in gekregen. Zoals secretaresse Coby Hofstra het zegt: ,,It is no in wiere doarpsskoalle en der hawwe wy tweintich jier oer dien. No moat moat it mar eefkes kalm oan. Net-tsjerkliken kinne yn de meisizzenskipsried harren sizzen dwaan.”

BN 11-11-1987
Nieuwe school Tjerkwerd heet ,De Reinbôge’

Tjerkwerd – Twee handelingen waren er vrijdagmorgen nodig om de nieuwe school in Tjerkwerd officieel te openen. Allereerst mocht de 84-jarige Roelof de Jong, de oudste nog in leven zijnde leerling van de school, de voordeur van de school openen en verder werd de naam van de school onthuld, door de bedenkster van de naam: Thea Dam. Nadat De Jong eerst een verkeerde sleutel had gekregen, was het bij de twee keer wel raak, en kon hij met een brede zwaai de deurvan de school open gooien. Voor het talrijke publiek echter naar binnen mocht werd de naam van de nieuwe school onthuld. Dit bleek ,De Reinbôge’ te zijn.

Nieuwe School 2
Zojuist heeft Thea Dam de naam onthult van de nieuwe school in Tjerkwerd. Op het bord is de naam ,De Reinbôge’ zichtbaar geworden.

Met de bouwvan de school was een bedrag gemoeid van ruim 813.000 gulden, en volgens wethouder Tj. Hettinga was het ook spannend geweest met deze school. De eerste plannen wezen immers op uitbreiding van het bestaande gebouw met prefab-lokalen. “In grutte grimerij”, aldus de wethouder. Het bezoek van Ir. Romanesco van het Ministerie van Onderwijs aan de oude school in Tjerkwerd had echter voor een ommekeer gezorgd. Eenjaar geleden werd met de sloop van het oude schoolgebouw begonnen, waardoor de schoolkinderen deels in het Waltahûs en deels in het oude gebouw hun lessen ontvingen. Door de vorstperiode in de vorige winter lag de bouw ook nog eens tien weken stil, maar desondanks kon dit schooljaar al het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen.

Nieuwe School 3
Trots toont de 84-jarige Roelof de Jong de geopende deur van de nieuwe school ,De Reinbôge’.

Over de naam ‘De Reinbôge’ vertelde Huisman, dat ,dit een teken is waar alle mensen onder leven. De naam behelst een oecumenische gedachte. Tegen het einde van zijn openingstoespraak wees Huisman erop dat de nieuwbouw van de school was goedgekeurd op een prognose, gebaseerd op de bouw van 20 woningen. “As ik wenten hie”, zo begon wethouder Tsjebbe Hettinga, “dan earst de doapen dêrt de skoalle yn e knipe sit, lykas  Gaast, Ferwàlde en Surch”. Daarmee reagerend op de uitlatingen van bestuursvoorzitter Leen Huisman. Tsjerkwert mei net kleie. Dizze skoalle hat besteansrjocht, zo meende de wethouder.

Voorzitter Hielke Feenstra van Dorpsbelang vertelde dat zij der plat foar gean, om te bewurkjen dat der bout wurdt op it nije bestimmingplan. Andere sprekers waren o.a Ada Stel van de Galerie Artisjok, die het wandreliëf in de school had gemaakt, de dames R, Bakker en De Vries, architect F. de Boer uit Sneek en schooldirecteur Anne Dam.

Het openingsfeest in Tjerkwerd werd ‘s middags voortgezet met een feest voor de kinderen, terwijl ‘s avonds de bevolking van het dorp en wijde omgeving gelegenheid kreeg het nieuwe schoolgebouw te bezichtigen. De bouw werd verricht door Bouwbedrijf Draisma uit Makkum, onder architektuur van het Ing. bureau Fokke de Boer uit Sneek. Verder werkten o.a, mee Technisch Installatiebedrijf Brouwer, Blauwhuis,  Schildersbedrijf Ettema, Bolsward, Tuincentrum Anema, Witmarsum, Haarsma, Tjerkwerd en Lotstra, Bolsward.

De school bevat een drietal lokalen, welke gegroepeerd zijn rondom een centrale ruimte, waarboven een zolder voor multifunctioneel gebruik. In totaal telt de school 56 leerlingen, en werken er 3 fulltime leerkrachten en 1 parttime leerkracht.

Na de bezichtiging van het nieuwe schoolgebouw voerden in het Waltahûs nog een groot aantal sprekers het woord. Daarbij was bestuursvoorzitter Leen Huisman, die vertelde dat de eerste school in 1903 gebouwd was voor een bedrag van f 8694,00. In januari 1957 was de tweede school geopend, die achter de eerste school was gebouwd. Deze nieuwe school was weer achter de tweede school gebouwd, zodat men steeds verder van de openbare weg was gekomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER