Openbare School

0
929
NR833

De Openbare school van Tjerkwerd bestond al in de 17 Eeuw, maar waarschijnlijk al eerder. De school stond op de plek waar later het melkcontrolehokje stond, en nu de aanbouw van  Kerkstraat 18. (Roelof Bakker). Hoe de school er uit heeft gezien is onbekend. Van foto’s zien we alleen de gevel aan de Ald-Hiem kant. Tussen de timmerschuur en de school was een klein steegje, en daarna kwam je op het witte bruggetje over de gracht tussen de kerkgracht en de Ald-Haven. Daarom is een keer toen de school afbrandde ook de timmerschuur afgebrand.

Vanaf 1643 vinden we de eerste gegevens. Meesters waren:

 • 1643-1645 Sjoerd Vibrandi. Salaris was 40 goudguldens à f1,40 en een praam turf per half jaar. Voor het witten der kerk f10,- En bij zijn vertrek f20,- voor het kloksmeren en onderhoud van het staket om de wijngaard bij de kerk.
 • 1646-1680 Claes Pieters. Was ook glazenmaker van beroep.
 • 1695 is er een nieuwe school gebouwd.

Uit de 18 eeuw:

 • Meester Augustinus Jelmer Algra was de kleinzoon van de burgmeester van Workum.
 • Daarna werd zijn zoon Pieke Augustinusz meester . Hij noemde zich later Piekema. overleed in 1826. Vanaf 1809 was hij koopman. Zijn schoonzoon volgde hem op.
 • Van 1803 tot 187 was de Friese dichter J.C.P Salverda ondermeester bij Piekema. Salverda trouwde in de Tj kerk mer Antje Durks Baarda.
 • 1807-1813 de pedagoog Pieter A. Meter.
 •  1814 kwam meester Rintje v/d Meer hij overleed in 1833 te Tjerkwerd
 • In 1838 is de school aanmerkelijk verbeterd.
 • 1840-1892 meester Peter Jan Aitema, hoofd met een onderwijzer. Salaris toen f255,- + schoolgeld van 50 leerlingen.
 • In 1874 is er weer een nieuwe school gebouwd.
 • 1886-1909 meester H.Posthuma. In zijn tijd werd de Christelijke school opgericht
 • 1909 hoofd der school S.Bonga
 • H. van Rozendaal
 • O. Huttinga.
 • in 1911 is de school afgebrand
 • 1913 is de nieuwe school in gebruik genomen.
 • 1916-1928 M.N. Kuperus
 • 1932-1934 J.B van Dongen

In 1934 is de school op last van de ged.Staten opgeheven tegen de wil van de ouders en gemeenteraad. Gerben Draaier heeft de school afgebroken en in Makkum als verenigingsgebouw weer opgebouwd.

NR833

De bern foar de iepenbiere skoalle te Tsjerkwert Fan lofts nei rjochts. Steande: Tjits Zijsling, Hinke Deelstra, Griet de Haas, Froukje Pasma, Teatske Bartsma, Afke de Boer,Ynse Kroontje Hiltje Douma, Tjetje Zijsling, Jappie Oostenveld, Tinus Gaastra, Hendrik Gaastra. Sittende fan lofts nei rjochts; ?? Staal, Sietske Hofstra, Anna Hofstra,Akke Pasma,Pier Zijsling, Ynskje Oostenveld, Douwe Douma, Paul Bonnema, Teddy Oostenveld en Klaas van den Krieke.

Ouders openbare school op een schoolreisje samen op de foto.
Ouders openbare school op een schoolreisje samen op de foto.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelKerkstraat 19
Volgend artikelWaltawei 1