Overeenkomst

0
915
Johannes Breeuwsma

Een contract tussen gemeente Wonseradeel en Auke Johannes Breeuwsma landbouwer in 1857. De ondergetekenden,
Auke Johannes Breeuwsma landbouwer, wonende te Nijland, ter Eene –

en

Het Gemeente Bestuur van Wonseradeel, ter andere zijde.

Verklaren bij dezen te zijn overeengekomen. Dat de Contractant ter andere zijde op de Hemdijk, strekkende vanaf de Tjerkwerderzijl tot aan de grensscheiding van Wijnbritseradeel, aanleggende en daarstellende eenen grindweg, ter breedte van twee en een half el spoor daarvoor de Contractant ter eene zijde voortaan van het onderhoud van het rijdspoor op dezen weg, zoover namenlijk aan den zelfen in eigendom behorende wordt ontheven.

Dat de Contractant ter eene zijde aan de Contractant ter andere zijde toestaat om het gedeelte weg,loopende over en op deszelfs perceel land Gemeente Tjerkwerd Sectie S 412 en welke rijdweg van het perceel land niet is afgescheiden,ter breedte van vijf ellen aan weerszijden van gemeld perceel aftestekken door een voldoend stek,voorzien zoo nodig van hekken om van af de weg daardoor op de wederzijdsche gedeelten land te kunnen komen, welke afstekking voortaan steeds door de Contractant ter andere zijde zal worden onderhouden.

Dat de Contractant ter andere zijde voor de meerdere breedte van het afgestekte rijdspoor dan prinsetief die rijdweg ad. vier ellen aanwezig was, waardoor als schadevergoeding door de Contractant ter een zijde zal betalen eens somma van Vijftig gulden, acht en tachtig cent en bovendien voor het voor het wegraken van grond ter verbreeding van de kruin des wegs, Dertig guldens,dies zamen Tachtig guldens acht en tachtig cente, onder bepaling evenwel dus het gras gewas buiten het grindapoor tusschen het afgestekte groeijende blijft het eigendom van den Contractant ter ener zijde,en door deze door maaijing zal kunnen worden gerispt, zullen hierdoor tevens de hekken, die afscheiding van andere erven of gedeelten weg op het rijdspoor mogten aanwezig zijn en aldaar door aan Contractant ter eener zijde worden gehouden, alsnu worden weggenomen en niet weer geplaatst.

En nademaal de schadevergoeding van Tachtig guldens acht en tachtig cents reeds is betaald, zoo passeert den Contractant ter eener zijde,deze tevens als quitantie.

Aldus gedaan en overeengekomen en vertekend te Bolsward,den vier en twintigsten December 1800 zeven en vijftig.

Get.    AJ.Breeuwsma
Het (gemeente Bestuur van Wonseradeel
Get    T.Mulier, Burg.
J. Binkes, secr.

in duplo geregistreerd te Bolsward den elfden Januari achtien honderd acht en vijftig,deel 61,fofio 132. verse vak inhoudende een blad en zonder renvoijen.Ontvangen voor regt van vestiging van erfdienetbaarheid en verkoop grond te vergravent over
f.90,-    4 % f. 3.60 drie gulden zestig cent,
makende met de 30 opcenten ad f 1.37.
vier gulden zeven en negentig cent f. 4.97.

De ontvanger a.i.
egt, Blaauw.
voor eensluidend afschrift,
De Secretarie van Wonseradeel,

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Perceel grond Hemdijk ,Vanaf einde bestrating Waltaweg Tjerkwerd naar de afslag Dedgumerweg Kad. Tjerkwerd A, 2002, groot 1 H.A. 87 Are 30 c Are eigendom erven P.D.Postma.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelTsjerkwert op Ien Ein
Volgend artikelKontakt 1976