Skieppesturt 1996: Waltahûs vrijwilligers

0
831
Skieppesturt (3)

TJERKWERD – Een betere start van het nieuwe jaar kon het – stichtingsbestuur van ‘Doarpshûs It Waltahûs’ zich niet wensen. Pas enkele weken na de oficiële opening verraste Koning Winter schaatsminnend Nederland met een prachtige ijsvloer op vaarten en meren en daar jikte men in Tjerkwerd een graantje van mee. Eerst was er  de Wûnseradiel-Súd -toertocht die meer dan duizend liefhebbers op de gladde ijzers bracht, maar vooral tijdens de vijftiende Elfstedentôcht was de ligging van het vernieuwde dorpshuis aan de Trekvaart tussen Workum en Bolsward een eersteklas locatie.

Ontelbaar was het aantal aanhangers van toerrijders die hier tijdens het wachten op familie of vrienden wat warms nuttigden. Voorzitster Trudy Witteveen-Hettemu, opvolgster van Jeanet Volbeda, kon haar geluk dan ook Met op toen ze ‘s avonds om negen uur in een weer schoongeMaakt ‘Waltahûs’ de inwoners van Tjerkwerd welkom heette op de nieuwjaarsreceptie. De vergelijking met het elfstedenspektakel voerde hij nog even door: ‘Justerjûn wie it grut feest yn de Ljouwerter Harmonie en yn ‘e ôfrûné tiid hat Tsjerkwert De Harmonie wer werom brocht yn It Waltahûs’, daarmee verwijzend naar de in 1873 gebouwde herberg van die naam die na 1973 plaats maakte voor het dorpshuis ‘It Waltahûs’. Feest kon er dus volop gevierd worden en dat niet in de laatste plaats dankzij de harmonie binnen de groep vrijwilligers die de zo geprezen restauratie mogelijk hadden gemaakt.

Traditiegetrouw wordt de Skieppesturt van het jaar aangewezen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Dit jaar werd het wel een heel bijzondere uitreiking want de redactie, bestaande uit Richtsje Speerstra-Bakker, Trudy Witteveen-Hettema, Joop Nota, Gerben Wijnja en Henk van der Zee, had unaniem besloten de oorkonde te doen toekomen aan al die vrijwilligers uit Tjerkwerd en omstreken die in het afgelopen anderhalf jaar met een nimmer aflatende ijver hadden gezwoegd en geploeterd om hun eigen dorpshuis te verwezenlijken. Gerben Wijnja prees de creativiteit en het vakmanschap, de tomeloze inzet en het doorzettingsvermogen en last but not least de gemeenschapszin in het dorp der Skieppesturten. Zonder die eigenschappen zou de klus nimmer geklaard kunnen worden. Er werd echter nog wel iemand gezocht die een laatste karweitje zou willen opknappen. Zonder te verwijzen naar het vastspijkeren van de oorkonde en het in ontvangst nemen van ‘De Skieppesturt’ werd het even ijzig stil in de zaal.

Uiteindelijk viel het lot op nummer elf wat geheel in de sfeer van de tocht der tochten paste.. Germ Dijkstra viel de eer te beurt en sportief betrad hij het podium om even later te horen dat hij namens alle vrijwilligers de oorkonde op een geschikte plek in ‘It Waltahûs’ mocht aanbrengen. ‘De frijwilligers ha sjen litten dat se echte Skieppesturten binne,’ zo liet de redactie weten. Het toekennen van de jaarlijkse oorkonde lag dan ook wel een beetje in de lijn der verwachting. Om aan te geven hoe zeer de mensen van de dorpskrant de geweldige inzet van hun dorpsgenoten waardeerden, was bij Van Buren een extra grote skieppesturt besteld. Die zal nu, samen met de oorkonde, tot in lengte van jaren als aandenken aan de renovatie het dorpshuis sieren.

Op de foto zien we dat vrijwilligster Thea Bakker (rechts) klaar staat met champagne. Van links af de redactieleden Joop Nota, Trudy Witteveen, Gerben Wijnja en Richtsje Speerstra met in hun midden vrijwilliger Germ Dijkstra die trots de oorkonde aan de zaal toont. Redactielid Trudy Witteveen heeft net de fors uitgevallen Skieppesturt achter haar schapenvacht vandaan gehaald.

LAAT EEN REACTIE ACHTER