Skieppesturt 1997: Richtsje Speerstra

0
699
Skieppesturt 1997

TJERKWERD – “Klink dan en daverje, fier yn it rûn”, deze welbekende woorden uit het Frysk volkslied waren ook in 1997 van toepassing op Tjerkwerd, het dorp aan de Workumer Trekvaart. Gedaverd heeft het er zeker aan het eind van het jaar toen de carbidploeg tegenover het dorpshuis “It Waltahûs” met de oude melkbussen in actie kwam. Traditiegetrouw werden ook in dit dorp weer veel ramen met teksten bekalkt en hadden slepers hier en daar wat straatmeubilair elders gestald. Het mooie weer tijdens de jaarwisseling werkte geweldig mee, zodat er nog lang gefeest kon worden, mede dankzij het tot vier uur ‘s morgens geopende dorpshuis.

Dat was op zaterdagavond 3 januari opnieuw een belangrijke ontmoetingsplaats voor de Skieppesturten, ondanks de gure zuidwester die met harde wind en regen een geheel ander aanzien gaf dan een jaar geleden toen men zich opmaakte voor de Elfstedentocht. Voorzitster van “It Waltahûs” Trudy Witteveen-Hettema heette een ieder welkom op de nieuwjaarsreceptie. Zij bedankte alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet. Na zeven jaar stapte penningmeester Jaap van Lingen uit het bestuur. Hij wordt opgevolgd door Fokko Rollema.

Hierna trad de redactie van de dorpskrant op het podium om de jaarprijs 1997 uit te reiken aan iemand die zich op een bijzondere manier heeft weten te onderscheiden. Deze commissie, bestaande uit Ineke Dijkstra, Trudy Witteveen, Joop Nota, Gerben Wijnja en Henk van der Zee, had dit jaar haar keuze laten vallen op Richtsje Speerstra-Bakker van Ymswâlde. Het toeval wilde dat zij precies op dezelfde dag nog verhuisd was naar Bolsward. Gerben Wijnja noemde het in zijn toespraak een verruilen van “de wide fierten fan it Ymswâlder fjild foar de smûkens fan de stêd Boalsert”, Hij prees de kersverse “Skieppesturt” vanwege haar betrokkenheid bij het dorpsgebeuren. Zo was zij bijvoorbeeld vijftien jaar actief in de dorpskrantredactie. Met name haar bijdrage “Snypsnaren” werd door menigeen met genoegen gelezen. Tien jaar geleden leverde ze een grootse bijdrage in de feestelijke reünie door een zeer geslaagde revue te schrijven. In het verlengde hiervan werd haar regiewerk bij de toneelclub genoemd en als jurylid bij de playbackshow werd haar ook de nodige deskundigheid toegedicht. Daarnaast had ze zitting in het schoolbestuur en in het bestuur van Doarpsbelang. Ze werd verder gekarakteriseerd als kritisch en creatief. Een beroep kon altijd op haar worden gedaan: “De iene kin net sûnder de oare”, zong ze immers al bij de gitaar tijdens de historische revue. Het was daarom zeer terecht dat zij voor al die inspanningen werd uitgeroepen tot “Skieppesturt 1997”. Henk van der Zee hing haar de “Skieppesturt” om, waarna Ineke Dijkstra de bijbehorende oorkonde overhandigde.
Onder de muzikale klanken van The Flatland Country Band bleef het nog lang gezellig in het dorpshuis. Tjerkwerd, het dorp der Skieppesturten, zal de inspirerende bijdragen van Richtsje Speerstra missen, maar met de onderscheiding als afscheidscadeau kon men haar niet beter eren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER