Skieppesturt 2001: Bert Miedema

0
888

TJERKWERD – Op het nieuwjaarsbal dat zaterdag in het dorpshuis van Tjerkwerd werd gehouden, heette secretaris Fokko Rollema van de Stichting It Waltahûs alle aanwezigen hartelijk welkom. In zijn openingswoord sprak hij een woord van dank aan het adres van alle vrijwilligers die het dorpshuis ook in 2001 weer draaiend hebben gehouden. Oud-voorzitster Trudy Witteveen werd in het bijzonder in het zonnetje gezet vanwege de zeven jaar waarin zij zich sterk heeft gemaakt voor de stichting. Daarvan hanteerde zij vijf jaar lang met glans de voorzittershamer. Bloemen en een welgemeend applaus vielen haar ten deel.

Hoogtepunt van dit nieuwjaarsbal is altijd weer de verkiezing tot Skieppesturt van het jaar. De naam van deze onderscheiding is ontleend aan de bijnaam van de inwoners van Tjerkwerd. Die eer viel nu te beurt aan Bert Miedema. Namens de onderzoekers, traditiegetrouw gehuld in echte schapenvachten, sprak Henk van der Zee de aanwezigen toe, nadat daarvoor het Skieppesturtlied door de redactieleden van de dorpskrant ten gehore was gebracht. De jury prees Bert Miedema zijn brede inzet met de woorden: ‘Hy wie en is ôfgryslik aktyf yn ferskate ferienings sa as de iisferiening, de Oranjeferiening en de Rekreaasjekommisje. As lid Technyskje Staf is er mei kleur oanwêzich by Stichting It Waltahûs. Bourgondiër is er, mar ek benammen Hollânsk nuchter, Waltaslotbouwer en poartwachter en ta besliút  ús eigen earste space-shuttle astronaut.’

Jarenlang zette hij zich op voorbeeldige wijze in voor tal van activiteiten in het dorp. Zijn grote betrokkenheid en verdiensten bij alles wat zich in Tjerkwerd afspeelt bleef, zoals vertolkt door redactielid Henk van der Zee, dan ook niet onopgemerkt. Zo speelt hij ook een rol van betekenis wanneer bij gelegenheden het dorp of de Waltaweg versierd moet worden.

De onderscheiding de Skieppesturt, die bestaat uit een schapen-staart aan een lint en een prachtig gekalligrafeerde oorkonde, is een initiatief van de dorpskrant It Skieppesturtsje die in maart van dit jaar een kwart eeuw bestaat. In 1978 werd de eerste Skieppesturt uitgereikt aan de legendarische dorpsomroeper Freerk Schakel. Sindsdien werd elke jaar een persoon of groep de hoogste dorpsonderscheiding toegekend. Bert Miedema is de 24-ste trotse bezitter geworden. De redactie bestaat thans uit Liesbeth Galama, Tea Huitema, Trudy Witteveen, Gerben Wijnja en Henk van der Zee. In het bij-zijn van Berts vrouw Agatha Miedema-van der Zee, zonder wiens steun de opmerkelijke inzet niet mogelijk was geweest, werd onder het genot van een glas champagne even gezellig nagekaart, waarna de avond feestelijk werd Voortgezet met -muziek van de Two Demensions.

Gerben D. Wijnja

LAAT EEN REACTIE ACHTER