Skieppesturt 2002: Reunie Commissie School

0
817
skiepesturt 2002

TJERKWERD – Op het traditionele nieuwjaarsbal in het dorpshuis It Waltahûs van Tjerkwerd werden alle aanwezigen hartelijk welkom geheten door voorzitter Fokko Rollema. Daarbij werd Jacob van Lingen als aftredend bestuurslid dank gebracht voor’t vele werk dat hij heeft verzet in de afgelopen jaren. Hij wordt opgevolgd door Jelle Zijsling.

Hoogtepunt van dit nieuwjaarsbal is elk jaar weer de verkiezing tot Skieppesturt van het jaar. Dit jaar werd de onderscheiding voor de vijfentwintigste keer uitgereikt. De naam van
deze hoogste dorpseer is ontleend aan de bijnaam van de inwoners van Tjerkwerd: Skieppesturten. Die eer viel nu te beurt aan de reüniecommissie ‘100 jier kristlik ûnderwiis Tsjerkwert / Dedzjum’.

Spreekstalmeester Henk van der Zee stak de reünyboufakkers en feestknakkers dyt sa ferskriklik hurd wurke hawwe oan it feest toe, waarna ‘player of the year’Roel Bakker, de man fan de sinten Yde Schakel, boukundige Jehannes Dijkstra, foarsitster en doelsjitter  Tsjallie  Gietema, sjongtaling Geartsje Heijenga, saksspiler Arjen Steur en wa kent har net Thea Zijsling de versierselen kregen uitgereikt.

De commissie kreeg deze waardering voor haar grote inzet ten behoeve van het welslagen van het indrukwekkende feest dat in het afgelopen jaar in het dorp gevierd werd ter gelegenheid van het schooljubileum. Zo was er op woensdag 23 oktober de reüniemusical ‘Je bent nooit te oud om te  leren’, gebracht door (jonge) oud-leerlingen, groep zes tot   acht,  dorpsbewoners en meesters/juffrouwen.Een dag later was het feest voor groot en klein, jong en oud op de basisschool   De Reinbôge waarna op de laatste dag oud-leerlingen, oud-leerkrachten en dorpsbewoners in de Haarsmahallen de revue ‘De Bernewrâld’ ten tonele voerden. Natuurlijk kon de commissie het niet af zonder de positieve steun van talrijke vrijwilligers.

Dat bleek met name ook tijdens de slotavond die mogelijk werd gemaakt  door toneelspelers, technici, muzikanten, de bouwploeg en vele anderen die hun steentje  hadden   bijgedragen waaraan ook terecht veel hulde werd gebracht. Dat de feestelijkheden mogelijk gemaakt konden worden was zeker niet in de laatste plaats te danken aan de firma Haarsma die de hallen voor dit doel beschikbaar stelde.

Die slotavond was dus een daverend succes. waarbij de naam van oud-leerlinge Rieneke
Speerstra meermalen genoemd werd. Zíj was het die dit grote circus van begin tot eind regisseerde. Ook het schrijven van de revue nam zij voor haar rekening. Dat betekende veel lezen, nog meer kopkreakjen en uiteindelijk het schrijven van teksten en liedjes met regelmatig overvolle prullenbakken. Want Rieneke was niet zo maar tevreden. Het uiteindelijke resultaat kon de. toets der kritiek echter glansrijk doorstaan.

Heden voor de redactie van de dorpskrant, bestaande uit Ljesbeth  Galama, Tea Huitema, Trudy Witteveen, Henk van der Zee en Gerben Wijnja. om de betinkster en produsinte fan al dat moois in spesjale en earfolle fermelding te jaan. De avond werd feestelijk voortgezet met muziek terwijl er nog lang werd nagepraat over die geweldig geslaagde reünie.

De onderscheiding de Skieppesturt is een initiatief van de dorpskrant It Skieppesturtsje. Al vijfentwintig jaar kent de redactie de onderscheiding toe aan dorpsgenoten die zich bijzonder voor Tjerkwerd hebben ingezet. De jaarprijs bestaat uit een schapenstaart aan een lint en een prachtig gekalligrafeerde oorkonde. Een extra groot exemplaar krijgt een vaste plek in de school als aandenken aan het bijzondere gebeuren.

Met dank aan Sytske Dijkstra-Bouhuis.

LAAT EEN REACTIE ACHTER