Utnoeging nijjiersbal 4 jannewaris 2020

0
1026

Op 4 jannewaris 2020 is der wer it jierlikse Nijjiersbal yn ‘it Waltahûs’. Mei meiwurking fan ‘The Talking Notes’. En fansels de útrikking fan de… “Skieppesturt fan it jier 2019“. De seal is iepen om 20:30 oere. De tagong is fergees! Oant dan!

LAAT EEN REACTIE ACHTER