Vleermuizen teruggekeerd

0
725

Sint Petruskerk in Tjerkwerd gerestaureerd. Zeldzame vleermuizen weer teruggekeerd Tjerkwerd – Zelfs vindt de vleermuis een huis, O Heer. Burgemeester drs. M. Abma van Wûnseradiel gaf vrijdag middag met een vrije bewerking van psalm 84 aan dat niet alleen de inwoners van Tjerkwerd, maar ook de vleermuizen na de restauratie van de hervormde Sint Petruskerk in Tjerkwerd weer terug zijn gekeerd.

De restauratie van de kerk, waarmee in de zomer van vorig jaar was begonnen, heeft nogal wat spanning met zich mee gebracht. De kerk biedt sinds de middeleeuwen niet alleen onderdak aan kerkgangers, maar sinds het begin van deze eeuw ook aan de zeldzame meervleermuizen. Deze zoogdieren gebruiken de zolder voor de geboorte en de opvoeding van hun jongen. De vleermuizen kwamen in de eerste decennia van onze eeuw in heel Friesland voor. Toen na de oorlog met de restauratie van de kerken begonnen werd, verlieten de dieren definitief de gebouwen. Alleen in Tjerkwerd en Berlikum bleven de zoogdieren terugkeren. Nadat bekend werd dat ook de kerk in Tjerkwerd aan een grondige opknapbeurt toe was, werd alles in het werk gesteld om de vleermuiskolonie te behouden. Dit behoud leverde extra kosten op. Het ministerie van Landbouw en Visserij, de Vereniging voor Zoogdieren en het Wereldnatuurfonds droegen naast rijk en provincie hun steentje bij aan de restauratie van de Sint Petrus.

Dr. A Voute, bioloog aan de universiteit van Utrecht, is van mening dat de vleermuizen de
restauratie goed doorstaan hebben. Niet de gehele kolonie kwam terug, maar dr. – Voute
denkt dat de dit jaar teruggekeerde vleermuizen in de toekomst hun soortgenoten zullen meenemen.

Oorspronkelijke kleur
De Sint Petruskerk is voor het grootste gedeelte gerestaureerd. Het gewelf is in de oorspronkelijke groene kleur teruggebracht. De houten vloer is weggehaald, zodat de oude
grafstenen tevoorschijn zijn gekomen. Ook het interieur heeft een opknapbeurt gehad.
Verder is de buitenkant van het gebouw en de binnenkant van de toren onder handen
genomen. Wat tijdens de restauratie niet aan bod is gekomen, is het interieur aan de
noordzijde van de kerk. Burgemeester Abma deelde mee dat het B en W. van Wûnseradiel
bij de gemeenteraad het voorstel heeft ingediend om de afronding van de restauratie in
het meerjarenp1an van de gemeente op te nemen. Neemt de raad dit voorstel aan, dan zal
het laatste gedeelte van de kerk in 1994 gerestaureerd worden.

Het totale bedrag van de restauratie bedroeg f 700.000,- Daarvan heeft de kerkvoogdij
f 450.000,- aan subsidie ontvangen. De restauratiecommissie haalde door acties een
ton bij elkaar. De kosten van de tweede restauratie worden op ongeveer f 350.000,- geschat.

Bn 23-9-1988

LAAT EEN REACTIE ACHTER