CVO-School 1910-1919

0
1586
CVO school 1910NR841a

C.V.O schoolkinderen voor de school. ca 1912 Chr. met meester Carré en Martens. 1 Japke Walstra, 2 Griet Walstra 3 Marie L. Schakel 4 Hotske L. Schakel 5 Annigje Walstra 6 Tjitske Bosma 7 Meester A. Ozinga 8 Elisabeth D. Quarre 9 ? Walstra 10 Tryntje J. Hilt 11 Hans L. Schakel 12 Gatse L. Schakel 13 Tine Bootsma 14 Feikje M. Boersma 15 Juffrouw Klaasje Stap 16 Meester D. Quarre (Hoofd) 17 Wiep J. Hilt 18 Tjaltje Reitsma 19 Sietske S.Bakker 20 Anne de Haas 21 Geertje Bloemsma 22 Anna M Boersma 23 Otto Jousma 24 Dutje de Jong 25 Tine P. Zijlstra 26 Geertje H Bartsma 27 Mei lei : Sies Walstra. 28 Fedde Jousma 29 Hendrik Bootsma 30 Piet J Hilt 31 Anneke de Haas 32 Trijntje de Haas 33 Jan Jousma 34 Wiebren Scheepsma (dedgum) 35 Sietse J. Hitl 36 Hendrik H Bartsma 37 Botje Bootsma 38 Auke Bootsma.

CVO School 1910
CVO School 1910.

1 Onderwijzer Ozinga,2 Sjikke S.Baarda,3 Janke v.d.Valk,4 Lieuwe l.v.d. Valk,5 Hielke J.Jorritsma, 6 Duttje L.Boerstra, 7 Jacob de Bruin, 8 Laas L.Boersttra, 9 Douwe G.de Bruin,10 Jantje G.de Bruin, 11 Feike G.de Bruin,12 Hoofdmeester D. Quaré. 2de rij.13 Jikke S.Baarda, 14 Jikke L.v.d.Valk,15 Epke v.d.Valk, 16 Duttje A.Boersta,17 Marten L.Boerstra, 18 Harmen L.Boerstra, 18 Harmen van Rijs. 3de rij. 19 Johannes E. Reitsma,20 ??, 21 Bastiaan Kuipers, 22 Geert A.Boerstra, 23 Umkje L.Boerstra, 24 Ate G.de Bruin, 25 Janke van Rijs. 4de rij. 26 Sjoerd A.Visser,27 Jacobus A. Visser, 28 Jantje G.Kuiper, 29 Jikke W. Bakker, 30 Roelof G.de Jong, 31 Yeb G.de Jong,32 Trijntje J.Jorritsma. 

CVO School 1917
CVO School 1917.

Achteraan van links naar rechts: Sietske de Jong, Grietje de Jong, Jikke Bakker, Jantje Burggraaff, Ymkje Bleeker, Djoke de Bruin. 2 rij: Meester Ozinga, Tjamme Draaijer, Meester Qare, Anna Burggraaff, Meinze Bosma, Jantje Bakker, Hinke Hoekema, Anna Bosma, broer en zus Haagsma, Maaike Damsma, juf Ber Quare, Juf Stap. 3 rij: Hieke Sietsma, Sjoukje Bruinsma, Dirkje Bleeker, Lucas Sijtsma, Wieger de Jong, Ate Draaijer, Grietje de Bruin, Dirk Haagsma, Grietje Draaijer. 4 rij: Inne Damsma, Broer Burggraaff, Jan Sijtsma, Folkert Sijtsma, vooraan: Cornelis Draaijer, Hendrik Bleeker, Gerard Damsma (met dank aan Akke Konijn-Boersma).

LAAT EEN REACTIE ACHTER