Eensgezindheid 95 jaar!

0
738
FB_IMG_1490028144905.jpg

Op 25 maart om 20.00 uur in ‘t Waltahûs te Tjerkwerd heeft Fanfare Eensgezindheid haar Jubileumconcert, 95 jaar! Thema: Verjaardag! Wie jarig is geeft een feestje. Entree 10 euro (incl. hapjes en drankjes tijdens het concert). Yn 1921 kamen fiif mannen út Tsjerkwert by elkoar om in muzyk-korps op te rjochtsjen. Hja fregen her en der yn it doarp of der ek bellangstelling foar wie en sa kamennoch alve man by de besteande fiif. Der moast jild op tafel komme om ynstrumnten te keapjen. Men fûn 26 doarpsbewenners ree om foar 25 gûne oandielhâlder te wurden yn de nij op te rjochtsjen feriening. De leden leinenelts 10 gûne yn. Sadwaande koe men foar in bedrach fan 810 gûne fjirtjin “hoornen” en twa trommen keapje. De oanskaf fan Muzykstikken soe op kosten fan de leden komme. Yn oerlis mei de direkteur, de hear Faber waard besletten dat de feriening de namme “Eensgezindheid” soe gean dragen. Op 22 jannewaris 1922 kaam it korps foar de earste kear byelkoar yn de kristlike basisskoalle. Sa begûn it! Yn 2017 bestiet ús korps 95 jier. Wy binne dus jierdei,wa jierdei is hâldt in feestje. Jim binne allegearre wolkom!

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER