Home Blog Pagina 147
Minke Dijkstra (2)

Minke Dijkstra

In de oude kop-hals-romp boerderij aan de weg naar Workum die ze zo voortreffelijk op doek heeft gebracht en met een pracht van een...

Feestlied

Geschreven door R.H. Schaafsma, 18 oktober 1973. TER GELEGENHEID VAN DE OPENING VAN DE "NIEUWE HARMONIE" D.D 19 OKT. 1973. Muziek: J. Blanksma                         Tekst: R.H. Schaafsma. 1....

Doarpekompetysje

TSJERKWERT - De fuotbalkompetysje tusken Eksmoarre,   Dedzjum, Parregea en Tsjerkwert is op it fergreate sportterrein fan Tsjerkwert wer utein set om te bisykjen de...
Abri

De Abri

It lang forwachte wachthokje stiet al in hoartje bij de autobushalte by Tsjerkwert. It is in ..lik ding, dat it lânskip net skeint, mar...
Iemswalde

Nije brêge

Iemswâlde (tusken Bolsert en Tsjerkwert) hat in nije brêge  kriegen. Net sa' n artistiken ien, as it âlt houten brechje mar dochs ien, dy't...
X