Onderzoek terp Arkum

0
724
LC1

ARKUM – Archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoeken de komende week ruim 2000 jaar oude terpresten in Arkum, bij Tjerkwerd. Het gebied rond Sneek was vroeger venig en nat. Onderzoek van de bodemlagen kan uitwijzen waarom mensen zich hier dan toch vestigden en hoe ze leefden.

LC2

 

 

 

 

 

By Arkum ûnder Tsjerkwert is in bysûndere argeologyske fynst dien. Ut opgravings docht bliken dat 2000 jier lyn op dat plak al minsken wennen. Dy bewenners fan eartiids moasten al striid mei it wetter leverje en leinen dêrom in terp oan. It ûndersyk wurdt dien om’t op dat plak in lisboksstâl komme moat.

Arkum jan. 006

De argeologen binne optein oer wat se oant no ta tsjinkaam binne. Letter moat dúdlik wurde oft yn meunsters dy’t naam binne bygelyks sied en pôlen sitte.

Arkum jan. 007

Yn de tredde ieu nei Kristus binne de bewenners hjir wer wei tein, om pas ieuwen letter werom te kommen. Takom sneon is der foar elk dy’t mear witte wol in iependei yn de saneamde proefsleuf.

Arkum jan. 010

Arkum jan. 012 

Arkum jan. 013

Filmpje Omrop Fryslan

LAAT EEN REACTIE ACHTER