Predikanten deel 3

0
3364
NR029

Vervolg over de Tjerkwerder Predikanten van de St. Petrus kerk.

1845 tot 1896 Ds. Folkert Schaaf

4345 Folkert Schaaff (M) geboren op 06-01-1831 te Stiens overleden op 06-07-1909 te Leeuwarden. Hij vertrok op op 27-5-1896 naar Leeuwarden. Bij zijn doop werd zijn naam met één f geschreven later met twee ff.

NR029
Een foto van de pastorie voor 1888. De kerk had nog een koepel. In de tuin van de pastorie staat rechts onder de bomen Ds. Schaaf, in het midden zijn dochter Sophia en daarnaast zijn vrouw Maria Schaaf-Lam.

gehuwd op 23-05-1859 te Dokkum akte 19

4345 Folkert Schaaff (M)
* 06-01-1831 te Stiens akte: 2
† 06-07-1909 te Leeuwarden

4346 Maria Lam (V)
* 20-01-1834 te Leeuwarden akte: 41

Kinderen:
5865 L.loos Zoon Schaaff (M)* 02-03-1861 te Tjerkwerd akte: 0
4723 Johannes Adam Schaaff (M)* 16-12-1862 te Tjerkwerd akte: 377
4347 Sophia Christina Schaaff (V)* 17-07-1864 te Tjerkwerd akte: 61
5864 Rinke Schaaff (M)* 25-03-1866 te Tjerkwerd akte: 34
4348 Rinke Schaaff (M)* 17-11-1867 te Tjerkwerd akte: 100

1896 tot 1933 Ds. Jan Jan’s Van Rijs

NR032 van Rijs
Van Rijs.
Ds Van Rijs 1933
Ds. Van Rijs 1933.
Afscheidspreek-1
Met dank aan B. de Boer.

Titelpagina van de afscheidspreek van Ds.van Rijs gehouden op 28 mei 1933. De preek zelf telt vele pagina’s. De tekst was Openbaring 3: 11. Uiteraard was het een preek in drie punten, n.l.: 1e   Gij bezit veel; 2e   Gij moet Uw bezit bewaren; en dat vooral 3e Omdat Jezus Christus haastelijk komen zal. Was de eerste rechtzinnige predikant in Tjerkwerd. Vertrok naar Scharnegoutum.

943 Jan Jan’s van Rijs (M)
* 08-07-1866 te Hemelum
† 14-08-1946 te Scharnegoutum

944 Anna Reitsma (V)
* 17-2-1876 te Tjerkwerd
† 17-1-1968 te ?

Kinderen:
821 Janke Trijntje van Rijs (V)* 02-02-1899 te Tjerkwerd
990 Harmen Sybren van Rijs (M)* 31-08-1901 te Tjerkwerd
942 Jan- Brechtus van Rijs (M)* 21-05-1908 te Tjerkwerd

1933 tot 1935 vacant

1935 tot 1938  Ds. M.C. Groenewoud

NR 34 groenewoud
Ds. Groenewoud.

De vader van Ds. Groenewoud was ook dominee, hij stond o.a. in Parrega van 1925 tot 1927. Zijn broer Hendrik Gerard was predikant te Gelselaar, Balk, Wageningen, Groningen en Amersfoort. Na Tjerkwerd – Dedgum ging hij naar  Heemse, Rijnsburg en Twello.

Bolswarder Nieuwsblad van 25-1-1974

DS. M. C. GROENEWOUD GAAT MET EMERITAAT

TJERKWERD – Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is het emeritaat verleend aan ds. M. C. Groenewoud uit Vaassen, predikant van de hervormde gemeente van Twello-Teuge.  Maarten Cornelts Groenewoud werd op 12 januari 1909 in de hervormde pastorie van Ee geboren. Hij bezocht eerst het gemeenteiijk gýmnasium te Doetinchtem en behaalde in 1930 het diploma gymnasium A aan het     chrístelijk lyceum te Almelo. Vervolgens studeerde hij aan de rijks uníversiteit te Groningen, waar hij op 3 februari 1934 zijn kandidaatsexamen teologie en een jaar later op 2 februarí 1935 ook zijn kerkelijk voorbereidend examen aflegde. Nadat de heer Groenewoud was toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederlandse Hervormde kerk werd hij op 26 oktober 1935 door zijn vader nu wijlen ds. O  Groenewoud, toen nog predikant van de hervormde gemeente  van  Vriezenveen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente van Tjerkwerd en Dedgum. op 27 november 1938 verwisselde ds. Groenewoud deze gemeente met die van  Heemse vanwaar in 1950 naar die van Rijnsburg vertrok. ln 1968 werd hij door zijn oudere broer, nu wijlen ds. H. G. Groenewoud, bevestigd als predikant van de hervormde  gemeente van  Twello-Teuge. Naar wij tenslotte nog vernemen, zal ds. Groenewoud  zondagmiddag 27 januarl 1974 om drie uur zijn ambtsbediening als dienstdoend predikant in de gemeente van Twello-Teuge, welke hij ruim vijf en een half jaar heeft gediend neerleggen, en afscheid  nemen van de  Nederlandse Hervormde kerk. Het ligt niet in de bedoeling van ds Groenewoud die reeds te Vaassen woonachtig is, om na zijn emeritaat nog ergens bijstand in het pastoraat te gaan verlenen.

542 Maarten Cornelis Groenewoud (M)
* 12-01-1909 te Ee

3336 Gezina Albertha Hospes (V)
* ??-??-19?? te Vrieseveen ??

Kinderen:
3337 A. Groenewoud (V)* ??-??-19?? te ??
3338 B Groenewoud (M)* ??-??-19?? te ??

1938 tot 1945  Ds. J.H.Vrielink

Kwam van Hoogmade en vertrok naar Raalte. Dr. Vrielink, geboren in 1911, was Hervormd predikant te Hoogmade (vanaf 17 mei 1936), Tjerkwerd, Raalte en Sebaldaburen. Vanaf 1958 was hij als wetenschappelijke hoofdmedewerker verbonden aan de theologische faculteit van de Rijksuniversiteit in Groningen. In 1956 was dr. Vrielink bij prof. H. de Vos te Groningen gepromoveerd. Hij bekleedde nog diverse functies en had ook een aantal publicaties op zijn naam staan.

4958 Ds. J.h. Vrielink (M)
* ??-??-1911 te ?? akte: 0

4959 Immigje Gerlofsma
* ??-??-1??? te ??
† ??-??-1977 te ??

1945  tot  1947   Ds. E.J. v/d Brug

NR 36 vd Brug
Ds. E.J. v/d Brug.

Kwam van Lettelbert.  Tijdens een maagoperatie is Ds. v.d. Brug overleden.

2526 Eelco Jelle van der Brug (M)
* 07-11-1911 te Haskerhorne
† 13-11-1947 te Leeuwarden z.h.

2527 Cornella – Martha Spanjer (V)
* 23-01-1919 te Maastricht

Kinderen:
3333 Johanna- Martha ( Anneke) van der Brug (V)* 06-08-1943 te Lettelbert
3334 Cornelia- Elisabeth (Co van der Brug (V)* 19-6-1946 te Tjerkwerd ??
3335 Frits van der Brug (M)* 25-07-1947 te Tjerkwerd

 1947 tot 1955     Ds. L. Luteyn  

NR 38 luteyn

Kwam van Peize, werd luchtmacht predikant.

2898 Lambertus Luteijn (M)
* 26-01-1920 te Heinenoord
† 15-06-1985 te Baflo

2899 Ena Roelfsema (V)
* 03-06-1921 te Groningen

Kinderen:
3328 Cornelis Mattheus Luteijn (M)* 07-07-1946 te Groningen
3329 Pieter Roelf Luteijn (M)* 23-10-1947 te Groningen
3330 Hermanus Marinus Luteijn (M)* 19-12-1948 te Tjerkwerd
3331 Johannes Christiaan Luteijn (M)* 14-04-1952 te Tjerkwerd

NR 38a luteyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ds. Luteijn is overleden te Baflo, provincie Groningen en daar begraven.

 1956     1958     Ds. J. Overduin

1978-1981 Jacobus Overduin
1978-1981 Jacobus Overduin.

Hij ging naar Balk. Geboren 15 juli 1920 te Leiden, als candidaat beroepen en bevestigd tot predikant op 5 februari 1956 te Tjekwerd en Dedgum, 1958 te Balk, 1962 te Oosterbeek, 6 oktober 1968 pred. Voor bijzondere werkzaamheden (direkteur van 35 Hervormde Gemeentescholen in Utrecht), voorzitter van alle prot. Chr. Scholen voor kleuter en basisonderwijs, 1975 Rilland-Bath, 2 april 1978  Herveld. 15 Maart 1981 met vervroegd emiraat wegens gezondheidsredenen. Overleden op dinsdag 21 juni 2005 te  Hoogeveen . Het gezin kwam naar Herveld, toen de nieuwe pastorie gebouwd was. Ds. Overduin was een ijverig dienaar, men betreurde het dat hij voortijdig moest stoppen.

5920 Ds. J. Overduin (V)
* ??-??-19?? te ??

7208 Mevrouw Overduin (V)
* ??-??-19?? te ?? akte: 0

1959     196?     Ds. B. Koole

Koole

 

 

 

 

 

 

 

Koole B
Ds. B. Koole.

2378 Barend Koole (M)
* 01-05-1927 te ??

2379 Aaltje ( Linda ) Dijkstra (V)
* 24-08-1929 te ??
† 09-08-1994 te Steenwijk

Kinderen:
2380 Klarinne Koole (V)* 02-05-1958 te Tjerkwerd
2382 Hans Koole (M)* 20-05-1969 te ??
2383 Maurits Willem Koole (M)* ??-??-19?? te ??

1964     1968     Ds. W.M. van Schuylenburg

Schuilenburg
14-5-1968 ôfskie ds W. M. Van Schuylenburg.

Op snein 12 maaije hat Ds. W. M. Van Schuylenburg ôfskie nommen fan de Herfoarme gemeente fan Tsjerkwert~Dedzjum. Fan 12 april 1964 óf hat hy dizze gemeente tsjinne op in wize, dy ‘t net licht te ferbetterjen falt. Hy wikselt no dizze gemeente mei Stienwikerwâld yn de Noardwesthoeke fan Oerisel. Yn Tsjerkwert wie Ds. van Schuylenburg foarsitter fan it skoallebistjúr fan de sneinskoalle ,,Samuel” . Under syn lieding waard der elk jier in útstapke makke mei de âlden fan dagen út de gemeente. Ek wie hy skriba fan de ring Workum. 4 jier wie hy lid fan it ,,Maarten-Convent” in oekumenyske gespreksgroep yn de Súdwesthoeke fan Fryslân. Ds. W. M. van Schuylenburg waard yn 1935 berne te Utert. Hy sdudearre dêrre oan de Ryksuniversiteit. Fan 1959 ôf oant 1961 wie hy assistint by de nije testamenticus Prof. Dr. W. C. V. Unnik; fan 1962 oant 1964 wie hy as vicaris wurksum yn Apeldoarn. As minske en as predikant hie Ds. Van Schuylenburg bûtengewoane kwaliteiten. Altyd wie by fleurich fan sin en blier fan herte. As hy wat die dan wie dat spontaan, sa spontaan, dat der soms wol ris sein waard: As dit mar klear komt. . . Mar it kaem klear. Undanks syn grute drokte hie hy altyd tiid foar in oar en foar syn meiminske, ûnforskiliich hwa. Ek mefrou van Schuylenburg hat op har eigen wize de gemeente tsjinne, b.g. as presidinte fan e frouljusforiening en as in mefrou dy’ t de doar fan de pastorrije iepen sette foar in elk, dy’ t dêr wêze moast, En dat moatte de Tsjerkwerters en de Dedzjumers nou misse nei in fruchtbere tiid fan 4 jier. De ôfskietsjinst yn e tsjerke wie sneintemiddei tige drok besocht. It wie sa fol as in aai, De tekst fan e preek gong oer 1 Korinthe, dêr’t it ôfskie yn forhelle waard.

Schuilenburg 2
Ds. W.M. van Schuylenburg.

De Tsjerkwerters en  Dedzjumers ha hearre kinnen dat it ôfskie bislist net útsichtleas is, omt nei peaske alles nij wurden is. Ien Hoeder giet fuort, mar de greate ,,Hoeder” bliuwt bistean yn alle ivichheid.

In suver oandiene dûmny stie op e kânsel, dat wie hast wol te begripen. Sa folle goekunde, freonen en doarpsgenoaten, dy’ t harren herder en learaer foar de lêste kear preekjen hearre woene. .

Nei,de preek hat de hear Fokke Gietema út namme fan de gemeente Ds. Van Schuylenburg tasprutsen. Syn wolmienende wurden wiene ek ornearre oan it adres fan mefr. Van Schuylenburg.

Ds. Wim Schuylenbug
Ds. W.M. (Wim) van Schuylenburg.

Nei de léste seine streamde de tsjerke fan Tsjerkwert leech, mar by de útgong stiene dûmny en mefrou om in stive hândruk to jaan oan gewoane leauwende minsken. Dit founen wy it moaiste momint, omt it sa ûnbetwongen gewoan gong.

Alle ringepredikanten wiene oanwêzich. Ek seagen wy in protte âld-Tsjerkwerters. Ek fan Grifformearde side wie belangstelling, dat tige op priis steld waard.

Nei ôfrin is der thé dronken yn ,,de Harmonie” . It waard in gearsit sûnder taspraken yn alle ienfâld. Wy sille hoopje dat Tsjerkwert-Dedzjumn gau wer in nije predikant kriget en net al te lang sûnder lege pastorie komt te sitten.

Rest ús noch mei te dielen, dat in tankwurd oan koster de Jong mei syn helpers ús op syn plak liket. Want sy ha soarge dat alle minsken sûnder mankeminten te plak kamen yn in grôt-folle tsjerke.

3696 Ds. Willem Marinus van Schuylenburg (M)
* 16-03-1935 te Utrecht akte: 0

3697 Mevr. H. Korevaar (V)
* ??-??-19?? te ??

Kinderen:
2035 Jongen van Schuylenburg (M)* ??-??-19?? te ??
7531 Jongen Schuylenburg (M)* ??-??-19?/ te ?
7532 Meisje Schuylenburg (V)* ??-??-19?? te ??

 1968     1976     Ds. J.L. Leestemaker

Leestemaker
Jan Leestemaker 1969.

Ds. J. L. Leestemaker van de bosnegers naar Tjerkwerd

Wij kamperen hier nog een beetje, vertellen dominee en mevrouw Leestemaker Van Duijn verontschuldigend, als we de pastorie in Tjerkwerd binnenkomen. De oorzaak hiervan brengt ons direkt al op Suriname. De meubels zijn daar namelijk nog. Wel is beloofd, dat alles spoedig overgestuurd zou worden, maar de instelling van de Surinarner is heel rustig en woorden worden niet direkt door daden opvolgd. Hoe is ds. Leestemaker er toe gekomen om Suriname te verlaten ? Het lag eerst helemaal niet in de bedoeling weer voorgoed naar Nederland terug te keren. Het is een moeilijke beslissing geweest om na een verloftijd in Nederland niet terug te gaan naar het rijksdeel over zee. ,En je hoort nu eenmaal geen stem uit de hemel, zegt de dominee. Na drukke korrespondentie over en weer werd de knoop doorgehakt en kreeg ds. Leestemaker per 1 januari 1969 ziin ontslag bij de Evangelische Broedergemeente, die het leeuwendeel van de zending in de binnenlanden van Suriname voor haar rekening neemt.

Toen de beslissing was gevallen stelde ds. Leestemaker zich beroepbaar als predikant in de Hervormde kerk. De kerkeraad van de hervormde gemeente van Tjerkwerd-Dedgum bracht een beroep op hem uit en dit werd aangenomen. Op zondag 12 januari is ds. Leestemaker (43) bevestigd als predikant. Het is de eerste keer dat hij predikant is in een gemeente in Nederland.

Ds. Leestemaker ziet in een Friese gemeente een overeenkomsst met Suriname. Ook daar is tweetaligheid (Suriname-Nederlands en Neger-Engels), zoals hier Nederlands en Fries. Suriname-Nederlands is daar de taal in de kerk en het Neger Engels die op straat. Ds. Leestemaker heeft veel zin in het werk in een plattelandsgemeente. De ontvangst in Tjerkwerd is volgens de pastoriebewoners in ieder geval geweldig geweest. Ds. Leestemaker werd geboren in Alkmaar, zijn vrouw in Katwijk aan Zee. Zijn middelbare schoolopleiding viel in de eerste oorlogsjaren. ln 1942 moest hij onderduiken vanwege zijn “gevaarlijke” leeftijd. Na de oorlog stond zijn besluit vast; hij wilde in de zending. Dat was iets heel anders dan waarvoor hij oorspronkelijk werd opgeleid (HBS en Belastingacademie). Het werd nu de Zendingsschool in Oegstgeest met staatsexamen gymnasium, studie aan ,,Ruimzicht” (toen nog) in Doetinchem en aan de Rijks Universiteit te Leiden.

Tijdens zijn studie trad hij in het huwelijk en in 1957 werd het echtpaar Leestemaker-Van Duijn uitgezonden naar Suriname. Nu, na elf jaar, dus weer in Neder!and. Een hele verandering ? Och, dat valt wel mee. De Boodschap die hij te brengen heeft is hier en in Suriname precies dezelfde. Wij wensen dominee en mevrouw Leestemaker met hun kinderen Chris (5), Reijer (2) en Maaike (1) een goede tijd in Tjerkwerd.

3339 J.l. Leestemaker (V)
* ??-??-1927 te Alkmaar akte: 0
† ??-??-19?? te Wissekerke ?

3340 Antje van Duyn (V)
* ??-??-19?? te Katwijk Aan Zee.

Kinderen:
3698 Chris Leestemaker (M)* ??-??-1964 te Suriname
3699 Reyer Leestemaker (M)* ??-??-1967 te Suriname
3700 Maaike Leestemaker (V)* ??-??-1968 te Suriname ?
4960 Hans Leestemaker (M)* ??-??-19?? te Tjerkwerd.?

1977     1983     Ds. Nijenhuis

2908 Dirk Nijenhuis (M)
* 28-09-1940 te Putten

2909 Clara Rozendaal. (V)
* ??-??-19?? te ??

Kinderen:
3947 Jan Diederick Nijenhuis (M)* ??-??-19?? te Curacao
1145 Gijsbert C.r.f. Nijenhuis (M)* 01-11-1977 te Tjerkwerd

1984     1989     Ds. G. Ezenga-Dijksterhuis

Predikante

Afscheid

Tenslotte

Ten afscheid

laatste dienst

2887 Ds. G. Dijksterhuis (V)
* ??-??-19?? te ??

2880 Rein Ezenga (M)
* ??-??-19?? te ??

Kinderen:
2888 Pieter Jan Ezenga (M)* ??-??-1984 te Tjerkwerd
4901 Christiaan Renier Ezenga (M)* !7-03-1988 te Tjerkwerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelPredikanten deel 2
Volgend artikelOnbekende boten