Skieppesturt 2009: Betty Jellema

0
1119
Betty Jellema skieppesturt 2009lkl

Tjerkwerd – De traditionele uitreiking van de jaarprijs van Tjerkwerd, de Skieppesturt, werd tijdens het nieuwjaarsbal uitgereikt aan Betty Jellema. Het ontstaan van deze eervolle onderscheiding is gebaseerd op de gedachte om mensen te eren en in de loop der jaren ontstonden zo heel wat Skieppesturten die een oorkonden met schapenstaart aan de muur hebben hangen. De naam Skieppesturt is ontleend aan de bijnaam der dorpsbewoners. De jury bestaat uit de redactieleden van de dorpskrant ’t Skieppesturtsje: Anneke Feenstra, Mireille Galema, Riemkje Lemstra, Fokko Rollema en Gerben Wijnja.

Laatstgenoemde voerde het woord en schetste het belang van positief denken en doen: “Krekt yn in doarp is it sa wichtich om dy wurdearring ek wrâldkundich te meitsjen en mei in ûnderskeiding te aksintuearjen. Want ik yn in doarp as Tsjerkwert stekke guon minsken boppe de grutte grize kloft fan warbere wurkers út.” Langzaam maar zeker werd de spanning onder de aanwezigen opgevoerd. Even leek het erop dat Gerben al vrij vroeg de naam leek te onthullen, maar hij volstond met de mededeling dat de keuze gevallen was op een vrouw. Die omschreef hij vervolgens als “een doarpsdiva mei artistike kwaliteiten, dy’t wy wurdearje om de ynset foar it doarpshûs, dy’t lykwols wat allergysk is foar húskes, mar as EHBO-suster net swak byspilet as it giet om de help oan âlde en sike minsken.” Op zo’n moment ontstaat er in de zaal een ware zoektocht naar de nieuwe Skieppesturt. Men kijkt elkaar aan, er wordt gewezen en gegist, maar zeker is niemand van z’n zaak of het moeten al aanwezigen zijn die “in het complot” zitten, maar die laten niks blijken. De redactie betitelde haar verder als “in flink feestbeest”; ze had zich in het verleden sterk had gemaakt voor de recreatiecommissie, het Simmer 2000 spektakel, de Oranjeverening en de kaartclub. Al weer geruime tijd verzamelt ze in haar eentje alle wetenswaardige activiteiten die elke maand in het dorp plaats vinden en die zet zij vervolgens “Op de Mat” die huis aan huis bezorgd wordt. Met die toevoegingen was het wel duidelijk geworden en toen Gerben haar als Miss Waltahûs naar voren riep daverde het applaus door de zaal. Tjerkwerd is een waardige Skieppesturt rijker, een oud-Sneker Klokkedief, maar wel iemand die het hart in het dorp heeft liggen zoals ze dat zelf zei. Aansluitend was een ieder getuige van een primeur: dorpstroubadour Jan Nota had een ballade op Betty gemaakt en die werd door hem ten gehore gebracht. Onder het neerdwarrelen van confetti werd er geklonken op het nieuwe jaar en de nieuwe Skieppesturt. Het was nog heel lang erg gezellig in het Tsjerkwerter doarpshûs It Waltahûs.

LAAT EEN REACTIE ACHTER