Uitslag enquête dorpsvisie

0
1054

Geschreven door Feike Mulder
Woensdag, 11 januari 2012
ENQUETE DORPSBELANG TJERKWERD EN OMSTREKEN
Uitslag enquête dorpsvisie Tjerkwerd

In totaal legden 76 mensen deze enquête af

1.  Vult u deze enquête in:

1 alleen 30.67%
2 samen met huisgenoot / huisgenoten 69.33%

2.  Wat is uw leeftijd en die van de huisgenoot / huisgenoten die mede de enquete invullen? (meerdere antwoorden mogelijk)

2.1 onder 20 jaar 8.00%
2.2 20 – 44 jaar 36.00%
2.3 45 – 64 jaar 56.00%
2.4 65 en ouder 20.00%

3.  Waar woont u ?

1 binnen de bebouwde kom van Tjerkwerd 60.00%
2 buiten de bebouwde kom van Tjerkwerd 40.00%

4.  Hoe lang woont u in Tjerkwerd of in de directe omgeving?

1 minder dan 5  jaar 10.67%
2 5 – 10 jaar 10.67%
3 10 – 20 jaar 25.33%
4 meer dan 20 jaar 53.33%

5.  Hoe vindt u het wonen in Tjerkwerd of in de directe omgeving?

1 zeer plezierig 41.33%
2 plezierig 53.33%
3 matig 5.33%
4 niet plezierig 0.00%
5 erg onplezierig 0.00%

 

6.  Korte toelichting waarom u het wonen in Tjerkwerd wel of niet plezierig vindt:

De meeste dorpsbewoners wonen hier met plezier. Er is hoge kwaliteit van wonen door het vrije uitzicht, de rust en ruimte. Ook de sfeer in het dorp wordt als plezierig ervaren: er is een prettige omgang met elkaar, gemoedelijkheid, mensen laten elkaar vrij, maar zijn wel behulpzaam, vriendelijk ontspannen dorpsgemeenschap. Er worden veel activiteiten georganiseerd. Er is tevredenheid over de school en over het Waltahuis, er gebeurt veel op vrijwillige basis. De mienskipszin is prima. De ligging van Tjerkwerd wordt als positief ervaren: vlakbij de voorzieningen in Bolsward en Workum, aan de 11-stedenroute, aan het water, in de natuur. Centrale ligging, veel jonge gezinnen, veilig, zeker nu de tunnel gereed is. Ook het leven in het buitengebied wordt als positief ervaren door de rust en de ruimte. Verder zijn er goede wegen en wandelpaden en oogt het schoon.

Als minder plezierig wordt de situatie bij de Eemswouderbrug ervaren. Hier wordt door auto’s en steeds zwaarder wordend vrachtverkeer te hard gereden. Dit geeft een gevaarlijke situatie bij zowel het fietspad als bij het oversteken. Ook over de Bolwarderweg is het bandengeluid hard. Verder wordt ervaren dat er voor de 16- jongeren weinig te beleven valt en dat er niet veel jongeren in het dorp wonen. Ook de horizonvervuiling door grote loodsen en windmolens wordt als minder mooi ervaren.

A. Hoe beleeft u Tjerkwerd als woon- en werkomgeving?

A1. WONEN EN WOONOMGEVING: HUIDIGE SITUATIE
Algemeen:

 • Tjerkwerd is in de laatste jaren sterk verbeterd sinds uitbrengen vorige dorpsvisie. Er is veel gerealiseerd en verbeterd de afgelopen jaren.
 • Binnen het aanzien van het dorp is de reconstructie van de Waltawei voor vele inwoners een verbetering. Mooi dorp, dit geldt ook voor de aanleg van de fietstunnels.
Wonen:

Een deel van de bewoners vindt het aanbod aan woningen goed. Toch is een groter deel van de bewoners van menig dat er meer behoefte is aan andere soort woningen. Het huidig aanbod sluit momenteel niet aan bij de behoeftes.

 • Te weinig huurwoningen voor starters/senioren.
 • Huurwoningen zijn slecht voorradig. Te weinig goedkopere (starters)woningen.
 • Invulling nieuwbouwplan duurt te lang.
Aanzicht en uitstraling:

 • Sommigen vinden het dorp te weinig uitstraling hebben. De achteloze passant (over weg of water) zal niet enthousiast worden van Tjerkwerd.
 • Het aanzien van het It Waltahûs is een verschrikking – zicht Kade.
 • Inrichting en uitstraling van de Waltawei is kaal.
 • Aanzien nieuwbouwplan Hemdijk/Dyksicht is door slechte ontsluitingsweg geen goed aanzien.
 • Grote bedrijfshallen passen niet in beeld van dorp. Storend daarbij is de reclame verlichting. (heeft een nadelige invloed op weidevogels etc.)
 • Weinig natuur.
 • Windmolens: horizonvervuiling.
Groen:

 • Groenbeheer: bermen van parkje worden niet gemaaid met als gevolg veel uitzaaiend onkruid.
 • Deel stoep op de Sylroede is half overgroeid met groen.
 • Parkje mooi opgeknapt.
 • Onderhoud nieuwbouwplan (groen) is slecht.
 • Nabij hoek in Sylroede weg richting huisnummer 19 en 17 wordt groenvoorziening en waterafvoer plat gereden.
Afval:

 • Geen mogelijkheden voor storten groenafval, wordt nu soms lukraak ergens achtergelaten.
A1. WONEN EN WOONOMGEVING: WAT ZIJN VERBETERPUNTEN / OPLOSSINGEN / WENSEN
Wonen:

 • Meer aanbod huurwoningen.
 • Meer betaalbare starterswoningen aanbieden.
 • Meer seniorenwoningen aanbieden (alles gelijkvloers)
 • Verder lijkt het onderzoeken waard of er belangstelling is voor een zorgboerderij of woongroep voor ouderen, dus de mogelijkheid om hier een appartement te huren/kopen en indien nodig, zorg in te huren. zoals bijv. het particuliere initiatief in Oudemirdum.

Werken:

 • Ruimte (en meer stimulans) voor ondernemers (bakker, kranten etc.).
 • Mogelijkheden creëren voor starters/bedrijven.
Aanzicht:

 • Waltahûs in oude staat terug brengen.
 • Anders slopen Waltahûs.
 • Grote bedrijfshallen verplaatsen naar A7 zone. (Industrieterrein Bolsward)
 • Opknappen oude pand(en) in de Kerkstraat/steeg achter het Waltahûs.
 • Geen hokje, schafkeet of WC bij brug plaatsen in zomermaanden (slordig aanzien). Eventueel de sanitaire voorziening in Waltahûs gebruiken.
Groen:

 • Meer groen en bomen langs Waltawei en Dijksicht.
 • Niet meer groen, want dat wordt toch een stortplaats (zie parkje achter sportkeet).
 • Paadjes in het park verharden en ook verder om het sportveld.
 • Gemeente mag bewoners meer aanspreken om de stoep vrij te houden/snoeien.
 • Algemeen onderhoud van het groen en de bermen kan op een hoger niveau.
 • Stimuleren groenplan / onderhoud groen door het dorp zelf.
 • Netjes houden nieuwbouwplan (onverkochte kavels).
Afval:

 • Containers langs het water waar de (boten) toeristen hun afval in kwijt kunnen.
 • Langs fietspaden vangnetten voor blikjes drinken etc.
 • Afval beheer in en rondom fietstunnel
 • Verzamelplaats groenafval / tuinafval.
 • De hondenpoep kan met een systeem van gemeentezakjes opgeruimd worden. Plaats meer vuilnisbakken o.a. met daaraan gratis (poep)opruimzakjes (zoals in Harlingen).
 • Andere (centrale) plek (onder de grond) voor oud papier en kledingcontainer. Is er noodzaak van een kledingcontainer in dit dorp?

 

A2. INFRASTRUCTUUR EN VERKEER: HUIDIGE SITUATIE
Wegen:

 • Provinciale weg Bolsward -Workum erg druk, Brug staat vaak open.
 • Te veel zwaar vrachtverkeer en landbouwverkeer door het dorp.
 • De Hemdijk is en blijft voor velen een probleem. De Hemdijk richting Blauwhuis voldoet niet meer aan de huidige eisen van de tijd. En gevaarlijk voor fietsers en voetgangers.
 • Weg van Hemdijk naar Dyksicht (nieuwbouw) is slecht.
 • Staatverlichting Waltawei is nieuw maar geeft weinig licht. Ook bij vluchtheuvels.
 • Wegversmalling voor de burg ervaart men als gevaarlijk en van geen nut en waarde.
 • Brugbediening door Empatec is zeer slecht te noemen, wachten voor een tweede boot die nog wel ca. 500 mtr. heeft af te leggen voor de brug.
Verkeersveiligheid:

 • Verkeersveiligheid is in het algemeen verbeterd, maar is nog niet optimaal.
 • In bochten in weg naar Rytseterp rood-wit gestreepte hekken plaatsen.
 • Eemswouderlaan: gevaarlijk en problemen opleverend, er wordt veel te hard gereden door zeer zware vrachtauto’s en landbouw voertuigen. Trillingen schudden de woning kapot.
 • Waltawei gevaarlijk, er wordt veel te snel gereden, overstekende fietsers bij de brug is levensgevaarlijk. (ziet men niet vanwege brughokje en caravan). Trillingen door landbouw- en vrachtverkeer.
 • Druk bij de kruising N359 voor auto’s. Bushalte in zichtveld bij oversteken.
 • Verkeersveiligheid is zeker verbeterd door de aanleg van de tunnels, ook het opknappen van de Waltawei. Meer parkeerplek, netjes met asfalt, het aanzien etc.
 • Afslag Baburen naar L. Hielkema etc. is levensgevaarlijk!!
 • Situatie bij halen/brengen kinderen school is gevaarlijk.
 • Stoepen te smal vanwege coniferen die over drie stoeptegels hangen – Sylroede –
 • Fietspad naar Bolsward is slecht en te smal.
 • Als je over de burg komt van de Sudergowei dan zie je het verkeer van rechts niet goed.
Parkeren:

 • Te weinig parkeerplaatsen bij Waltahûs en kerk . Geeft overlast.
 • Haventje prachtig, maar graag een oplossing voor het parkeren van de auto’s + aanhanger die boot in het water laten.
 • Weinig parkeergelegenheid achter school (op school/peuterdagen) en bij sportveld (bij evenementen).
Sloten en vaarten:

 • De doodlopende sloot naast het parkje. Deze wordt niet uitgebaggerd en de duiker wordt niet open gehouden.
A2. INFRASTRUCTUUR EN VERKEER: WAT ZIJN VERBETERPUNTEN / OPLOSSINGEN / WENSEN
Wegen:

 • Parallelweg Tjerkwerd/Bolsward verbreden.
 • Fietspad Trekdijk naar Bolsward opnieuw asfalteren tot oorspronkelijke breedte.
 • Carpoolplaats maken bij de kruising N359.
 • Aanpak of een originele invulling van graffiti in de nieuwe tunnel.
 • Z.s.m. definitieve verharding ontsluitingsweg toegang Dijkzicht (asfalt/bestrating)
 • Herbestrating in Kerkstraat, met name stoep daar laten vervallen als bij Singel.
Verkeersveiligheid:

 • Reconstructie Hemdijk en gelijktijdig veiliger, bijv. met grastegels en snelheidsbeperkende maatregelen of naar 60km/u brengen.
 • Nieuwe brug ten Z.W. van Haarsma voor een korte verbinding naar de N359 met Hemdijk. Brug bij Waltahûs kan dan vervallen.
 • Aanbrengen aquaduct in N359. En de weg achter De Lnage langs ook door aquaduct. Dan de oversteken Rytseterp en Jousterp laten vervallen.
 • Extra uitvoegstroken in N359 t.h.v. de afslagen van de buurtschappen Rytseterp, Jousterp, Baburen. Dan ook aanvullende verlichting plaatsen.
 • Afslag Baburen via de parallelweg.
 • Eemswouderlaan: Jaarlijks opsnoeien van de laanbomen geeft een veel beter zicht op de weg – verkeersveiligheid.
 • Het opnieuw asfalteren van de Eemswouderlaan inclusief aanbrengen betere verlichting.
 • (Verlaagt) Fietspad Tjerkwerd Blauwhuis.
 • Plaatsen van een verkeersspiegel op de hoek van de Waltawei, vanaf de brug zichtbaar, zodat je het verkeer vanaf de Waltawei aan ziet komen.
 • Het treffen van verkeers(snelheid)remmende maatregelen: Eemswouderlaan en Waltawei
 • Plaatsen van zoutbakken bij bruggen.
 • Op N359 Vanaf Bolsward 70 km aanhouden, idem vanaf de brug. Inhaalverbod d.m.v. dubbele strepen.
 • Aanleg voet- fietspad (strook naast weg) vanaf brug naar parallelweg/bushokjes/tunnel.
Parkeren:

 • Realiseren van een centrale parkeerplaats op stukje grond (land) links of rechts voor ingang dorp. T.b.v. Waltahûs en Kerk.
 • Verkeer verbod aan de trottoir kant Waltawei
 • Parkeerplaatsen (extra lang) nabij botenhelling/haventje creëren. (voor auto’s met trailers)
 • Meer parkeergelegenheid bij school.
 • Meer parkeervakken in ‘achterste deel’ Sylroede (veel auto’s op weg).
Wandel- en Fietspaden:

 • Een verhard pad van Arkum naar het pad langs de Trekvaart.
 • Een pad langs de Van Panhuijskanaal naar Exmorra.
 • Een fietspad via de nieuwe fietstunnel richting Rytseterp (Allingawier) en Jousterp. Jeugd uit Makkum-Allingawier kunnen via de tunnel veilig naar Bolsward. (niet langs(over) Marnekruising.
 • Aanleggen fietspad Ymswalde – Wolsum
 • Extra bijplaatsen van 3 a 4 lichtpunten (in bochten) langs voetpad sportveld. maakt nut/noodzaak tot een juist effect.
 • Aanleg fietspad naar Parrega via Ald Dyk.
 • Realisering aftakking wandelpad van Ald Dyk naar Arkum
 • Realiseren pad van Tjerkwerd naar Jonkershuizen en/of naar Eemswoude door de weilanden.
 • Schukkenpad in ere herstellen en door laten lopen via oude dijk naar Van Panhuijskanaal
 • Voetpadverlichting in park, langs doorgang van de Sylroede naar Dijksicht.
 • Opknappen dam parkje Sylroede – Dijksicht of een bruggetje plaatsen.
 • Pad naar Vissershaven.
 • Eerste deel ‘ald dyk’naast Haarsma ophogen tot niveau van de echte ‘ald dyk’.
 • Wandelpad naar van Zuiden grondig groot onderhoud.
 • Toegang voor paarden verbieden op het fiets/ wandelpad langs het water naar Bolsward.

 

A3. LANDSCHAP & RECREATIE / TOERISME: HUIDIGE SITUATIE
Geen opmerkingen
A3. LANDSCHAP & RECREATIE / TOERISME: WAT ZIJN VERBETERPUNTEN / OPLOSSINGEN / WENSEN
 • Groeiende aantal toeristen (fietsers, wandelaars, boten). In Tjerkwerd meer voorzieningen aanbieden voor dagjesmensen. Wel potentie om toeristen iets te bieden.
 • Meer promotie (folder/kaarten en website) voor fraaie wandel- fiets en kanoroutes.
 • Informatieborden langs wegen/paden/vaarroutes en opnemen in routes.

Of

 • Gewoon laten zoals het is. Elke toevoeging is in geen enkel opzicht van waarde voor het dorp.
Extra voorzieningen en verbeteringen:

 • Meer aanleg gelegenheid en aanlegsteigers voor het boottoerisme. Zo ook bij de Eemswouderbrug.
 • Andere aanlegbevestiging aan de kade vanaf haventje tot aan de brug.
 • Realisatie van een mooi terras (langs water) en het verkrijgen van een consumptie bij het Waltahûs voor de toeristen, fietsers, wandelaars.
 • Leuke plek waar ijs/drinken etc. te koop is.
 • In de zomer het Waltahûs beschikbaar maken als restaurant voor het recreatieverkeer.
 • Misschien wat meer bankjes hier en daar aan het water of op mooie punten. Deze ook regelmatig schoonmaken.
 • Winkeltje met voorzieningen voor de watersport.
 • Een openbaar toilet voor de recreanten. Eventueel in Waltahûs.
 • Bedrijfsmatig aanleggen van schepen weren.
Kano- en kleine vaarroutes in ere herstellen en promoten:

 • Het bevaarbaar maken voor kleine bootjes van de Dedgummer opvaart.
 • Het bevaarbaar maken voor kleine bootjes van de Sylroede (kleine bootjes -> kano, roeiboot, sloep o.i.d.
Sport en recreatie: (Ook onder: B 3. onderwijs & sport)

 • Realisatie/aanleg 1 of 2 tennisbanen van b.v. beton of kunststof.
 • Realisatie/ aanleg van een basketbal- volleybalveld en skatebaan van beton of kunststof op/bij kaatsveld (Zie Pingjum en Kimswerd)

 

A4. WERK EN BEDRIJVIGHEID: HUIDIGE SITUATIE
Geen opmerkingen
A4. WERK EN BEDRIJVIGHEID: WAT ZIJN VERBETERPUNTEN / OPLOSSINGEN / WENSEN
Algemeen:

Weinig mogelijkheden wat betreft winkels maar dat is bekend. De meeste dorpsbewoners missen dit niet. Het feit is dat Tjerkwerd zeer centraal aan de N359 ligt en Bolsward, Workum en Sneek gemakkelijk en snel bereikbaar zijn. Veel inwoners zijn hier ook op georiënteerd.

Tjerkwerd is en blijft een forensendorp met geen of weinig bedrijvigheid. Met als de agrarische sector als uitzondering. De meesten zijn hierover tevreden en vinden het prima zo. Al kan de situatie voor een ieder persoonlijk weer anders zijn.

Mochten er wel voorzieningen komen dan zou men dat willen in de vorm van o.a.:

 • Open huis’ agrarische sector en evt. andere bedrijven. Zo mogelijk in combinatie met wandel- en fietstocht.
 • Een winkeltje met streekproducten en daarnaast de noodzakelijke artikelen. (levensmiddelen, lectuur, rookartikelen, souvenirs, postkantoortje e.d.)
 • Snack gelegenheid in dorp
 • Een camping- en watersportwinkel.
 • Combinatie van verkoop langs deuren en/of winkel met boerenproducten.
Bedrijvigheid:

 • Geen vergunningen meer voor grote loodsen aan de Hemdijk e.o.
 • Geen vergunningen voor megastallen in het landschap.

 

A5. DUURZAAMHEID EN MILIEU: HUIDIGE SITUATIE
Geen opmerkingen
A5. DUURZAAMHEID EN MILIEU: WAT ZIJN VERBETERPUNTEN / OPLOSSINGEN / WENSEN
 • Peiling behoefte volkstuinen bij het dorp (vooral voor jeugd!).
 • Meer ruimte voor zonenergie maar dit wel netjes inpassen in het gebied.
 • Meer windmolens.
 • Zonne-energie project voor het dorp als geheel.
 • Groenste en/of meest duurzaamste dorp van ZWF worden! Door o.a. zonnecollectoren te promoten of gemeenschappelijke inkoop hiervan.
 • In het algemeen minder straatverlichting . Waar noodzakelijk openbare straatverlichting met Led verlichting toepassen.
 • Water -> meer promoten opvang en gebruik van regenwater voor bv. WC, tuin enz.
 • Een investering- of onderling solidariteitsfonds waaruit we als dorp UV-panelen gaan betalen, en dat noemen we bijvoorbeeld “Zonkracht 10”.
 • Plaatsen van een Himmel-/plantdei in stand houden.
 • Blikvanger(s) langs fietspaden.
 • Papier en kledingcontainer centraal in dorp onder de grond plaatsen.
 • Takken- of groenbak op centrale plaats in dorp. Eventueel voor compost.
 • Voor afval(scheiding) en restafval is Bolsward dichtbij. Dus in Tjerkwerd geen voorzieningen nodig.
 • Niet meer windmolens en niet meer opschalen, maar indien mogelijk verwijderen/verplaatsen naar de Noordzee. Niet wenselijk in het landschap van ZW Fryslân.

 

B. Hoe beleeft u Tjerkwerd als gemeenschap?

B1. SOCIALE SAMENHANG, ZORG & WELZIJN: HUIDIGE SITUATIE
 • Velen laten het bij een korte positieve reactie: goed (12 x), prima (6 x), dik tevreden (1x). Enkelen zijn iets minder lovend: redelijk (2 x), wel aardig (1x) en niet slecht (1 x).
 • Over de gemeenschapszin en saamhorigheid is men over het algemeen zeer te spreken: ‘Prima qua leefbaarheid, saamhorigheid en gemeenschapszin.’ ‘We laten elkaar vrij, maar zijn wel behulpzaam.’ ‘De gemeenschap is zeer tolerant en met elkaar.’ ‘Als er wat is dan zijn we er ook voor elkaar.’ ‘Prettig hechte gemeenschap, niet veeleisend en niet te close, wel open en klaarstaand.’ ‘Dit zit wel goed, ons kent ons en er staat altijd wel iemand voor je klaar.’ ‘Gaat goed hier, iedereen past goed op elkaar.’ ‘Prima qua leefbaarheid, saamhorigheid en gemeenschapszin.’ ‘Als je je openstelt voor het dorp dan krijg je er genoeg voor terug.’ ‘Wel aardig, zeker binnen buurtverenigingsverband.’
 • ‘Er zijn genoeg voorzieningen, sociaal, goed.’ ‘Best veel activiteiten!’ ‘Goed, veel te beleven’, aldus een aantal inwoners.
 • De situatie van ouderen zorgt voor verschillende reacties: ‘De zorg en aandacht voor ouderen kan beter.’ ‘Voor ouderen is het moeilijker om hier te blijven. Vandaar een centrale shop, waarin men de ouderen kan informeren en eventueel een oplossing bieden, bijv. m.b.t. vervoer (in geval van nood). Ook zou er een internet hoekje moeten zijn.’ Een ander vindt: ‘De Soos is gezellig, behulpzame dorpsgenoten.’
 • Soms lijken reacties minder enthousiast: ‘Redelijk, maar 30 jaar geleden was het een stuk beter.’ En: ’Sommige bewoners mag gevraagd worden meer op het algemeen belang te letten.’
 • Toch ook hier een welgemeend advies: ‘Zorg dat we om elkaar denken in tijden van ziekte / vreugde / rouw.’
B1. SOCIALE SAMENHANG, ZORG & WELZIJN: WAT ZIJN VERBETERPUNTEN / OPLOSSINGEN / WENSEN
 • In meerdere antwoorden wordt gevraagd om actievere bewoners: ‘Wat meer belangstelling voor evenementen: grotere opkomst.’ ‘Meer dorpsactiviteiten bezoeken (goed voor Waltahûs).’ ‘Dat de buurtvereniging (meer) aandacht geeft aan een speciale gebeurtenis.’
 • Ouderen, zieken en alleenstaanden worden speciaal genoemd: ‘Bij ziekte meer boodschappen voor elkaar doen, of samen naar Bolsward.’ ‘Alleenstaande iets meer aandacht geven.’ ‘Aandacht voor ouderen die hulp nodig hebben.’
 • Enkele oplossingen voor ouderen: ‘Woongemeenschap voor ouderen.’ ‘Betrek zorginstellingen bij ouderenzorg in de dorpen.’
 • Trouwens, ook voor jongeren wordt extra aandacht gevraagd: ‘Focus op jongeren (tieners) i.v.m. grote groep.’ ‘Activiteiten aanbieden voor jongeren, jongerenwerker.’
 • Enkele specifieke wensen en adviezen: ’Nadenken met elkaar hoe we pestgedrag de kop in kunnen drukken. Iedereen moet hier kunnen wonen, zoals hij/zij dit wil.’ ‘Indien er iets speelt geef het door aan kerk. Dit is specifiek ook een kerkelijke taak.’
 • ‘Dorpsbelang zou het voortouw moeten nemen om gesprekken te voeren met bewoners die zich niet-sociaal gedragen (bijv. Kerkstraat). Dorpsbelang bestuur spreekt in dat geval namens het dorp. Indien nodig via gemeente.’
 • T.a.v. activiteiten: ‘Best veel activiteiten! Zo doorgaan, nog breder trekken!’
 • Soms kan men er weinig over zeggen: ‘Geen zicht op, wij hebben weinig bemoeienis met het dorp.’

 

B2. STICHTINGEN & VERENIGINGEN: HUIDIGE SITUATIE
 • Vrijwel zonder uitzondering is men zeer tevreden. Vooral over het aanbod. De woorden goed, prima en super worden heel vaak gebruikt. Slechts een enkeling vindt de aanduiding redelijk voldoende. Of kan er niets over zeggen: ‘Geen mening (weet er te weinig van, ben hier ook nog te kort).’
 • Andere antwoorden: ‘Gaat volgens ons over het algemeen goed.’ ‘Het aanbod van verenigingen is groot.’ ‘Aanbod is goed en gevarieerd lijkt ons.’ ‘Prima aanbod, veel diversiteit. Prima, muziek, soos, kindermuzikanten, koor, oranjevereniging, dorpsfeest, ijsbaan.‘ ‘Alle verenigingen overmaken, en dit verdelen over alle verenigingen.’ ‘Groot en gevarieerd aanbod.’ ‘Bloeiend verenigingsleven, veel vrijwilligers.’ ‘Lijkt me prima, als je maar goed met elkaar blijft communiceren en samenwerken.’ ‘Super, zie korps, EHBO, sport, diverse verenigingen.’ ‘Prima voor zo’n klein dorp: voor elk wat wils!’ ‘Vind dat de vrijwilligers geweldig werk doen.’ ‘Vrijwilligers mogen ook meedenken met de stichting.’ ‘Redelijk, zouden nog meer activiteiten mogen.’ ‘Prima, niet meer nodig, wie wil doet mee.’
 • Sommigen plaatsen kanttekeningen: ‘Prima, alleen wel altijd veel dezelfde mensen die vrijwilligerswerk doen.’ ‘Hier wordt veel aan gedaan. Hoop dat er vrijwilligers blijven.’ ‘Elke vereniging ‘werkt’ voor zichzelf.’ ‘Oranjevereniging + Stichting zijn al wel veel meer gaan samenwerken.’ ‘Samenwerking zou wel iets beter kunnen (eilandjes) tussen verenigingen.’ ‘Gelukkig veel vrijwilligers.’ ‘Is prima, behalve een jeugdclub om de kinderen wat te vermaken in het dorp.’
B2. STICHTINGEN & VERENIGINGEN: WAT ZIJN VERBETERPUNTEN / OPLOSSINGEN / WENSEN
 • De antwoorden hier zijn vaak heel concreet: ‘De jeugdclub boven in het Waltahûs, er een soort jeugdhonk van maken.’ ‘Vertel maar hoe en wat aan mede’stichters’. Dorpsfeest alleen voor Oranjevereniging, ook de drankopbrengst. Meer geld door acties (lotenverkoop?).’ ‘Nog meer activiteiten, zoals het organiseren van droppings of een fakkeltocht door het dorp of weilanden in de wintertijd met na afloop een warme hap in het Waltahuis.’ ‘Ook zou voor de kinderen in de vakantieperiodes e.e.a. georganiseerd mogen worden, zoals een viswedstrijd met prijzen of een puzzeltocht o.i.d.’ ‘De verenigingen zouden meer via de website Tsjerkwert.nl nieuws en ervaringen kunnen uitwisselen. Het gebeurt al via t’Skieppesturtsje, maar kan nog beter.’ ‘Gezamelijke activiteiten promoten, ledenwerving onderling afstemmen? aanmelddag?, alle inwoners informeren wat/welk aanbod er is.’ ‘1 x per jaar bedrag voor alle verenigingen overmaken, en dit verdelen over alle verenigingen.’
 • Enkelen reageren met een wedervraag: ‘Is er al een kook- of eetclub in Tjerkwerd?’ ‘Wellicht weinig betrokkenheid voor verenigingen vanuit het dorp?’
 • Een aantal signaleert problemen: ‘Als dorp kan Tjerkwerd zich prima meten met andere. Wel jammer dat het Waltahûs niet door een beroeps gerund kan worden.’ ‘In acht nemen wet en regelgeving betreft geluidshinder, aanvraag vergunningen betreffende avond/nacht activiteiten.’ ‘Het is moeilijk(er) om vrijwilligers te vinden, iedereen heeft het ‘druk’. Toch is het belangrijk om met elkaar de ‘kar te trekken’ en is het eigenlijk een beetje ‘verplicht’ om je in te zetten als vrijwilliger binnen het dorp.’

 

B3. ONDERWIJS & SPORT: HUIDIGE SITUATIE
 • Sommige bewoners volstaan met: goed (7x), goed tot redelijk (2x), is oké (1x), redelijk (1x), kan beter (1x).
 • De meesten daarentegen geven een verduidelijking.
 • Over de peuter- en basisschool wordt over het algemeen positief geoordeeld: ‘Fijn dat de peuterschool en school er is.’ ‘Super dat de peuterschool nu bij de basisschool is ondergebracht; de drempel naar de basisschool is zo erg laag.’ ‘Peuterschool bij de basisschool is nu echt een pluspunt.’ ‘School is goed, net nieuw en de tuin wordt aangepakt.’ Na de verbouwing > nieuwe peuterschool + TSO goed!’ ‘Huisvesting basis/peuterschool goed.’ ‘Parkeer gelegenheid bij school zou beter kunnen.’
 • Meerdere Tjerkwerders betreuren het verlies van de naschoolse opvang: ‘School prima, maar naschoolse opvang had langer geprobeerd moeten worden.’ ‘Misschien particulier initiatief i.c.m. de ruimte hiervoor in de school.’ ‘Jammer dat de naschoolse opvang is beëindigd, zonder eerst bij omliggende dorpen navraag te doen.’ ‘School prima, alleen jammer dat de naschoolse opvang er niet meer is (4x).’
 • Eén inwoner: ‘Prima, er is geen voorschoolse opvang, maar niet nodig.’
 • Iemand zegt: ‘Redelijk goed. Kwaliteit van de basisschool moet goed zijn, hoog in het vaandel houden.’
 • Het sportveld, maar vooral de kleedruimte is een bron van zorg: ‘Sportveld wordt weinig gebruikt. Kaatsvereniging ‘petje af’. aanbod sport is beperkt; kaatsen is populair. Voorzieningen sportvelden / kleedruimte kan beter.’ ‘Er kan meer gebruik worden gemaakt van het sportveld.’ ‘Kleedruimtes zijn niet in orde.’ ‘Onderhoud sportveld slecht, netten kapot.’ ‘Meer organiseren voor de oudere jeugd.’ ‘Kleedruimte sportveld nieuwbouw.’ ‘Kleedruimte sportveld moet verbeterd.’ ‘Kleedruimte sportveld vernieuwen.’ ‘Voorzieningen sportvelden / kleedruimte kan beter.’ ‘Eventueel kleedruimte op het sportveld netjes voor elkaar maken.’ ‘Keet op sportveld is aan vernieuwing toe, wordt als het goed is aan gewerkt.’ ‘De kleedruimte op het sportveld mag iets luxer ingericht worden.’ ‘Kleedruimte sportveld is slecht.’ ‘De kaatskeet is wel aan vervanging toe!’ ‘Kleedruimte is een aanfluiting.’ ‘De keet op het sportveld is waardeloos.’
 • Er is ook een positieve reactie: ‘Mooi kaatsveld in combinatie met ligging school en speeltuintje.’
 • Over de ijsbaan is niet iedereen tevreden: ‘IJsbaan kan beter.’ ‘Achteraf had de ijsbaan naast het sportveld gemoeten i.v.m. vaste voorziening kleed en berging, vaste kasten, water en elektra.’ ‘Wat betreft de ijsbaan: jammer dat die niet altijd werkt en lek is.’ ‘Een ijsbaan is erg belangrijk wanneer het winter is en is veilig voor de kinderen, gezelligheid etc.’ ‘De ijsbaan is te krap.’ ‘IJsbaan wordt nauwelijks gebruikt.’ ‘Jammer dat de ijsbaan nog niet naar behoren functioneert. Aan het bestuur ligt dat niet, die is actief genoeg.’ ‘Een sfeervolle koek en sopie zou wenselijk zijn.’ ‘De rest is goed alleen de ijsbaan is nog steeds lek.’ ‘De IJsbaan is lek.’
 • Eén reactie lijkt het belang van onderwijs- en sportvoorzieningen voor Tjerkwerd te relativeren: ‘Dorp alleen is een te beperkte omgeving, dus prima als het verder in Bolsward of Sneek enz. gebeurt. Goed om jeugd niet wereldvreemd te maken en dus alles in het dorp te laten gebeuren.’
 • Sommige bewoners kunnen geen goed antwoord geven: ‘Weet ik niet, geen kinderen!’ ‘Niet voor ons van toepassing.’ ‘Geen mening (weet er weinig van).’
 • Kritische noten: ‘Zoals al aangegeven: heel jammer dat er een zo beeldbepalend bedrijf in Tjerkwerd zit; het hele aangezicht van het dorp is hierdoor verpest. Uiteraard valt dit niet te verwijten aan Ule Haarsma (naar ik aanneem), maar dit zou toch anders moeten met al die bedrijventerreinen in de omgeving.’ ‘Binding met andere dorpen zou iets beter kunnen.’
B3. ONDERWIJS & SPORT: WAT ZIJN VERBETERPUNTEN / OPLOSSINGEN / WENSEN
 • Een kort antwoord van iemand: ‘Zo doorgaan.’
 • M.b.t. de naschoolse opvang zijn er de volgende wensen en oplossingen: ‘Samenwerking zoeken voor naschoolse opvang met omliggende dorpen.’ ‘Proberen om voor- en naschoolse opvang weer voor elkaar te krijgen, dat is belangrijk voor nieuwkomers (huizenverkoop).’ ‘Wat betreft de school: prima en misschien in de toekomst weer een naschoolse opvang?’ ‘Aanbieden van voor- en naschoolse opvang in de mooie ruimte bij school.’ ‘Evt. onderzoeken of naschoolse opvang toch mogelijk is?’
 • Verreweg de meeste oplossingen en wensen hebben te maken met de kleedruimte op het sportveld: ‘Kleedruimte sportveld nieuwbouw. Wordt door de betreffende verenigingen aan gewerkt en dit zou de nieuwe Gemeente ZW Fryslan ook moeten doen!’ ‘Met spoed een nieuwe kleedruimte bij het sportveld.’ ‘Sportveld/kleedhok verbeteren / vernieuwen.’ ‘Hokje + toilet bij de ijsbaan.’ ‘Kleedgebouw sportveld voorzieningen > water!’ ‘Kleedruimte opknappen/plaatsen op het sportveld.’ ‘Kleedruimten met douches voor na kaatsen en andere toernooien.’ ‘Kleedruimte sportveld realiseren.’ ‘Verbetering van de groene ‘barak’ op sportveld.’ ‘Gebouw/kleedruimte sportveld.’ ‘Kleedruimte op sportveld aanpakken.’ ‘Nieuwe kleedruimte sportveld.’ ‘Kleedgebouw op sportterrein realiseren.’ ‘Nieuw Kaatskledinghok / kantine.’ ‘Kleedruimte / douchegelegenheid bij sportveld.’ ‘Kleedruimte, gebouw op sportveld is nu aan vervanging toe.’ ’Nieuwe kleedgelegenheid sportveld.’ ‘Kleedruimte op het sportveld aanpakken, maar hier zijn volgens ons al vergevorderde plannen voor?’
 • Ook zijn er wensen m.b.t. de ijsbaan: ‘Beplanting / beschutting rondom ijsbaan creëren.’ ‘IJsbaan beter aankleden.’ ‘IJsbaan is lek (dit is bekend).’ ‘Opknappen ijsbaan.’ ‘De ijsbaan opknappen en zorgen voor enige beschutting en overige voorzieningen.’ ‘Evt. de eerder genoemde toiletten voor de watersporters kunnen ook voor schaatsers worden gebruikt.’
 • Verbeterpunten t.a.v. het sportveld en binnensport: ‘Sportveld zou iets meer mee gedaan kunnen worden.’ ‘Meer organiseren in de vorm van sport en gebruik maken van het sportveld.’ ‘Kaatsveld nog verder ‘multi functioneel’ inrichten voor ander sport- speeldoeleinden zoals met basketbalveld en/of mini-voetbalveld (incl. bijbehorende attributen).’ ‘Sporthal i.c.m. dorpshuis (Multifunctioneel Centrum).’ ‘Voorziening binnensport (i.c.m. overige dorpen?).’
 • Enkele losstaande suggesties: ‘Fietspad naar Wolsum via Eemswouderlaan aanleggen.’ ‘Meer parkeergelegenheid bij de school.’ ‘Beplanting / hek rondom de school netjes opleveren.’

 

B4. CULTUUR: HUIDIGE SITUATIE
 • Ook n.a.v. deze vraag veel positieve reacties. Opnieuw volstaan sommigen met goed (6x) of prima (2x). De meeste antwoorden geven echter een verduidelijking. Daarbij springen de St. Petruskerk en Kunstrijk Tjerkwerd eruit. Iemand geeft aan: ‘Diverse zaken waar we trots op kunnen zijn (kerk, Kunstrijk Tjerkwerd, Kunstroute,…..).’ Anderen zeggen: ‘Wordt veel aan gedaan, zeer goed.’ ‘Tjerkwerd herbergt ruim kunst/cultuur en er is duidelijk aandacht voor.’ ‘Er is veel moois te zien in ons dorp. De promotie hiervan kan nog beter.’
 • De kerk vindt men belangrijk: ‘Kerk belangrijk monument, weinig bekendheid over de ontstaansgeschiedenis.’ ‘Kerk als monument behouden (2x).’ ‘Ook kerkepad 2011 was heel positief.’ ‘De kerk moet wel gewoon kerk blijven en niet alleen maar een monument.’ ‘De kerk (interieur, inclusief vleermuizenkolonie) meer promoten. De kerk kan nog vaker geopend zijn.’
 • Kunstrijk Tjerkwerd 2010 en de Kunstroute in 2011 zijn kennelijk velen goed bevallen: ‘Het is erg plezierig dat er geregeld exposities georganiseerd worden in het dorp.’ ‘Prima, Kunstrijk Tjerkwerd was een zeer goed initiatief.’ ‘Veel kunstenaars, mooie projecten geweest (Kunstrijk Tjerkwerd).’ ‘Door Kunstrijk Tjerkwerd is duidelijk geworden dat er een zeer gevarieerde kunstenaarsgroep blijkt te zijn in ons dorp.’ ‘De kunstroute van september in eigen dorp mag ieder jaar of om de 2 jaar wel.’ ‘Kunstroute’ laat zien hoe ‘rijk’ Tjerwerd is.’ ‘Ook op literair gebied (muziek) en laat de jonge jeugd ook eens meedoen.’ ‘Best genoeg. Denk aan Kunstrijk Tjerkwerd.’ ‘Zulke initiatieven werken!’ ‘Geweldige initiatieven door ‘Kunstrijk’ Tjerkwerd.’ Weer organiseren van kunstroute o.i.d.’
 • Ook de dorpskern en het dorp als geheel krijgen aandacht: ‘Het is goed dat Tsjerkwert zich blijvend sterk maakt voor behoud van het historisch dorpsgezicht en dorpskarakter.’ ‘Mogelijk van die ANWB borden die iets zeggen over de oude dorpskern.’ ‘Tjerkwerd zoals het nu is, is het mooi, niets afbreken.’ ‘Waltaweg is te kaal, wel mooi opgeknapt maar rode asfalt een miskleun, te schreeuwerig.’ ‘Goed, met uitzondering van monstrueuze Haarsma complex, hoort op een industrieterrein en niet bij een dorpje.’ ‘Er is niet een visie of plan voor behoud Dorpsgezicht volgens mij? (Zijn er monumenten naast de kerk c.q. beschermd dorpsgezicht?).’
 • Gelukkig is er ook aandacht voor de ‘útbuorren’: ‘Entree Eemswouderlaan, het brugwachtershokje is slecht onderhouden.’ ‘Op Eemswoude de brug opknappen.’
B4. CULUUR: WAT ZIJN VERBETERPUNTEN / OPLOSSINGEN / WENSEN
 • Suggesties: ‘Proberen om het dorp op de kaart te zetten, reclame maken over/met het dorp brengt belangstelling voor nieuwe inwoners.’ ‘Meer jeugd inschakelen, bijv. door straatmuzikanten e.d.’ ‘Promotie cultuur in folder en/of op website.’ ‘
 • M.b.t. de kerk: ‘De kerk nog meer benutten voor cultuur; exposities, muziek, film, zang, lezingen.’ ‘De kerk (interieur, inclusief vleermuizenkolonie) meer promoten. Ook vaker open.’ ‘Kerk vaker nog gebruiken voor culturele dingen.’ ‘De kerk als monument moet behouden worden.’ ‘Niet alleen voor kerkgangers, iedere dorpsbewoner moest eigenlijk een steentje bijdragen voor het behoud. ‘Een webcam en monitor zouden de verrichtingen van de vleermuizen zichtbaar kunnen maken.’
 • Het dorpsaanzicht: ‘Meer bomen planten langs de Waltaweg en asfalt in grijs/zwart.’ ‘Verplaatsen en afbreken Haarsma complex (utopie).
 • ‘Kunstrijk Tjerkwerd en de Kunstroute: projecten als Kunstrijk Tjerkwerd promoten, opnemen in toeristenroute / historie / kunst etc.’ ‘De expositie in de kerk was geweldig, maar bij de mensen thuis en in het Waltahûs was ook plezierig.’ ‘Doorgaan met kunstuitingen.’ ‘Kunstrijk Tjerkwerd een vervolg? iets met muziek/festival/koor/korps/muzikanten i.o. Tjerkwerd?’ ‘Stimulerend blijven.’
  ‘De kunstroute aanhouden genaamd: Kunstrijk Tjerkwerd.’ ‘Regelmatig dit soort dagen/routes organiseren.’ ’Evt. hiervoor een expositieruimte beschikbaar stellen.’ ‘Kunstrijk Tjerkwerd was een doorslaand succes en ook de later gehouden Kunstroute was heel leuk.’ ‘Nooit geweten dat we zoveel kunstenaars herbergen.’
 • Útbuorren: ‘Het Eemswouder brugwachtershokje opknappen / verven.’ ‘Opknappen, verven van het brugwachtershuisje.’ ‘Het pad van Tjerkwerd naar Dedgum (kerkepad?) herstellen a.u.b.’
 • Het Waltaslot en andere gebouwen: ‘Meer aandacht voor positie, vorm en betekenis van het oude Waltaslot, bijv. d.m.v. informatiebord?’ ‘Meer informatieborden (bijv. Waltaslot).’ ‘Meer informatie / promotie ontstaan Waltaslot.’ ‘Oude gebouwen bewaren.’

 

B5. VOORZIENINGEN: HUIDIGE SITUATIE
 • Sommigen laten het bij: Goed (8x), prima (2x), redelijk (1x), gaat wel (1x), kan beter (1x), we mogen niet klagen (1x), geen mening (1x). Anderen voegen er nog aan toe: ‘Dorpshuis prima, school prima, speeltuin prima, kinderopvang zie B3.’ ‘Prima alles in de naaste omgeving aanwezig.’
 • Weer Anderen noemen het dorpshuis: ‘Waltahuis qua uiterlijk niet uitnodigend voor Tjerkwerd.’ ‘Voor Waltahûs in plaats senioren woningen aan het water.’ ‘Goed dat er een dorpshuis in de huidige vorm is.’ ‘Dorpshuis als middelpunt hierin is prima.’ ‘Wat meer initiatief van mensen zelf om e.e.a. te organiseren zou mooi zijn.’ ‘Het zou op een andere plek in het dorp moeten staan.’ ‘Dorpshuis is een prima locatie, hier wordt genoeg georganiseerd.’ ‘Meer parkeerplaatsen.’ ‘Dorpshuis voorzieningen goed, te weinig activiteiten voor jeugd (tieners).’
 • Ook de jeugd krijgt aandacht: ‘Voor de jeugd onder de 16 is er weinig te doen.’ ’Iets voor de jongere jeugd in het dorp.’ Weinig voorzieningen voor de jeugd.’ ‘Er is geen HangPlek!! wordt wel aan de kleinere kinderen gedacht, niet om de 12 +.’
 • Onderwijs: ‘Onderwijs, ook tevreden, nogmaals, jammer dat de naschoolse opvang alweer gestopt is.’
 • ‘In dorp geen huisarts / voorzieningen in Bolsward.’
B5. VOORZIENINGEN: WAT ZIJN VERBETERPUNTEN / OPLOSSINGEN / WENSEN
 • Meningen van inwoners over het dorpshuis: ‘We hopen dat het dorpshuis en speeltuin behouden blijft.’ ‘Waltahus verplaatsen naar MFC naast Sportveld incl: sporthal, jeugdhonk, kleedruimte, sportveld etc. en ijsbaan.’ ‘Parkeerplaatsen bij het Waltahûs.’ ‘Nieuw dorpshuis op plek waar beter geparkeerd kan worden; waar het minder overlast geeft; waar ook jeugd graag komt.’ ‘Het Waltahuis zou eigenlijk zomers vaker open moeten zijn voor recreatieve bezoekers.’ ‘Eén keer in de twee weken b.v. in het Waltahûs een soort voorlichting over zorg – huisarts – consultatiebureau – thuishulp met vragen / beantwoording.’ ‘Dorpshuis vergroten, Vernieuwen / veranderen aanbod activiteiten Waltahûs. Waltahûs zou voor toerisme iets kunnen betekenen, vooral in het hoogseizoen.’ ‘Dorpshuis heeft een prima functie, mag alleen vaker open zijn, zeker in de zomer, ook voor de dagjesmensen en de boottoeristen (ijsverkoop).’
 • T.a.v. de jeugd zijn nogal wat oplossingen binnen gekomen: ‘Oprichten van een 16- club.’ ‘Misschien meer aandacht voor de jeugd 12+’ ‘Sportveld kantine/kleedruimte.’ ‘Hangplek jeugd.’ ‘Jeugdhonk en leugenbankje zou leuk zijn voor het dorp. een hangplek voor de jeugd en een leugenbankje voor de ‘oudere’ jeugd zou mooi zijn.’ ‘Jeugdhonk / jongerenwerker.’ ‘Meer voorzieningen voor jeugd (12-16 jaar) zijn geen overbodige luxe.’ ‘Voorzieningen jeugd evt. in combinatie met Waltahûs.’ ‘Misschien een jeugdclub en tienerclub in het Waltahûs.’ ‘Er moet meer voor de jongeren worden georganiseerd en een hangplek.’ ‘Een leugenbankje zou mooi zijn en voor de jeugd een jeugdhonk.’
 • Huizenbouw: ‘Meer huizenbouw komt ten goede van de school. Het dorp gezellig maken, brengt sfeer en interesse om er te gaan wonen.’
 • Ook t.a.v. de speeltuin zijn er wensen: ‘Speeltuin: elk jaar schoonmaken en opruimen.’ ‘Er zou ook een donateursaktie voor de speeltuin moeten komen voor evt. vervanging van de onderdelen. Dit is tot nu niet van de grond gekomen.’ ‘Speeltuin beter onderhouden.’
 • Kinderopvang: ‘Kinderopvang mag breder aanwezig zijn.’
 • Wensen voor iedereen: ‘Meer zitbanken in het park b.v. of langs de vaart.’ ‘Er zijn ook mensen die even rusten moeten op een bankje. Dit wordt altijd vergeten.’ ‘Misschien een paar extra bankjes bij de Waltawei.’ ‘Een leugenbankje zou leuk zijn.’
 • Sportveld: ‘Pandaveld is combi met basketbal, volleybal met kunstvloer (rubber) en tennisnet. Idee: zie vacanssoleil.’
 • ‘Met Bolsward zo dichtbij zullen bepaalde diensten niet snel terugkomen (dokter, winkels etc.).’
 • ‘Brughok moet geverfd – hoogste tijd’

 

C. Hoe beleeft u Tjerkwerd in relatie tot haar omgeving?

C1. RELATIE MET DE DORPEN: HUIDIGE SITUATIE
=> voldoende, goede relatie: 8 reacties
=> matig, redelijke relatie: 5 reacties
=> we hebben geen structurele relatie / delen geen informatie: 3 reacties

Aanvullingen hierop:

 • Door de peuterspeelzaal meer contact met Parrega
 • Samenwerking kerkelijke gemeente Tjerkwerd – Dedgum is prima
 • Er is geen structurele relatie met andere dorpen. Op verenigingsniveau zijn er wel samenwerkingsverbanden
 • We hebben niet zoveel met andere dorpen (m.u.v. Dedgum).
C1. RELATIE MET DE DORPEN: WAT ZIJN VERBETERPUNTEN / OPLOSSINGEN / WENSEN
 • Als besturen van verschillende dorpen samen iets aankaarten/vragen. Samen sta je sterker.
 • Je goed laten horen bij de gemeente. Ze weten daar niet zo goed hoe het in een dorp leeft denk ik.
 • Arkum en Dedgum wordt wel mee gedeeld en betrokken, maar andere dorpen zoals Blauwhuis/ Parrega bijna niet.
 • Voor recreatieve bezoekers meer afstemming met andere dorpen (fiets- wandelpaden bijv.)
 • kunnen wel wat vrijwilligers bijv. uit Dedgum in de stichting
 • Koppelen dorpsbelangen in regiobelang /streekbelang.

 

C2. RELATIE MET DE NIEUWE GEMEENTE: HUIDIGE SITUATIE
De reacties waren zeer uiteenlopend:

17x niet positief (van matig tot zeer slecht)
– Het nakomen van afspraken/beloftes wordt zeer laat of helemaal niet nagekomen

 • Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd
 • Wij zijn bang dat alles veel te veel van ons afstaat en dat de aandacht naar de steden gaat en niet naar dorpen of buurtschappen!!! Ook financieel.
 • De nieuwe gemeente staat ver van je af. Mensen weten niet van elkaar af.
 • Moeizaam contact met de gemeente nu het allemaal één gemeente is. Gelukkig niet veel mee te maken.
 • Gemeente is te groot, is nog erg individueel
 • Afstand in communicatie is groter geworden, bureaucratiser. Dorpen lijken ons het ondergeschoven kindje te worden, als het gaat om financiële bijdragen vanuit de gemeente
 • Moet nog erg van de grond komen, nog niet altijd duidelijk wie waar voor verantwoordelijk is.
 • Kan beter, alles moet via Yvonne oftewel Dorpsbelang
 • De communicatie is zeer slecht, te bureaucratisch e.d. en tussen de contacten met de gemeenteambtenaren.
 • Afstand tot gemeente is te ver. Nu moet alles via het Dorpsbelang

9x wel redelijk tot positief

 • Via dorpsbelang wordt dit goed behartigd. Dit moet zo optimaal blijven werken.
 • Communicatie is beter dan met gem. Wûnseradiel.
 • Informatie voorziening per post tot nu toe was netjes. Veranderingen, nieuwe regels, woz etc.
 • Goed dat we in Bolsward terecht kunnen

9x Nog geen ervaring met de nieuwe gemeente gehad of te vroeg om te oordelen
1x Wunseradiel of Sud West Fryslan, veel verschil is er niet. Het om de kwaliteit van de hulpverlening qua diensten, dus om de mensen!

C2. RELATIE MET DE NIEUWE GEMEENTE: WAT ZIJN VERBETERPUNTEN / OPLOSSINGEN / WENSEN
 • Directere, kortere lijnen en zorgen voor het nakomen van afspraken.
 • communicatie is zeer moeilijk en is zeker een verbeterpunt: duidelijkheid, status update, wensen, wat is er gedaan, wat wordt niet of later gedaan?
 • Gemeente zal de dingen beter op elkaar af moeten stemmen en minder lange wachttijden moeten hanteren.
 • Wat vaker bijeenkomsten organiseren, discussie blijven mijns inziens te vaak binnenshuis.
 • Bredere openingstijden van het WMO loket
 • gezamenlijk optreden richting gemeente, dorpsvisie duidelijk communiceren, individueel belang moet dorpsbelang worden.
 • Gemeentegids vol fouten!!.
 • Het is te groot en er is niemand, behalve Dorpsbelang, waar je kunt aankloppen.
 • Gemeentelijk aanspreekpunt voor iedere bewoner en niet via het Dorpsbelang.
 • Blijf leden gemeentebestuur uitnodigen voor bijv. jaarvergadering Dorpsbelang.

 

TOT SLOT

Heeft u nog opmerkingen / suggesties die in deze enquête niet aan de orde zijn gesteld?

 • Tjerkwerd is een leuk dorp met voldoende voorzieningen. Ook is er rust heerlijk, heb je meer nodig?? -> Bolsward zit vlakbij 12 min. op de fiets!
 • Ik denk dat we al genoeg hebben aangedragen. Wel streven naar behoeften voor alle leeftijden. Dus van 0 tot 80 jaar; bijv. jeu de boulesclub, uitbreiding speeltuintje met een gezellig hokje voor koffie/thee/ijs/fris.
 • Wij wonen ‘tige nei it sin’ in Tjerkwerd en zijn van plan om dat de komende jaren te blijven doen. Heel veel succes met de enquetes en tot ziens.
 • De Alddyk zou tijdens de ruilverkaveling ingericht worden als wandelpad door de gemeente. Dit is nog nooit gebeurd. Er rijdt, vooral zomers, regelmatig groot materieel op zoals balenpers, vrachtwagens etc.
 • Loods Haarsma verwijderen en daarlangs nieuwe ontsluitingsweg Tjerkwerd-N359 voor verminderen verkeersdruk voor het dorp.
 • Vuurwerk in het dorp, geen plek om te experimenteren. Alleen tijdens de vastgesteld oud en nieuw vuurwerk uren.
 • Plaatsen van naambord aan speeltuin
 • Het zou mooi zijn als het Dorpsbelang een soort van circulaire/notice elke maand/kwartaal door het dorp zou laten circuleren betreft de zaken rondom het dorpsgebeuren en ontwikkelingen.
 • Hoe om te gaan met leegstand woningen, hergebruik van monumenten/kerken.
 • Hoe om te gaan met vandalisme / drankmisbruik / drugs / meldpunt
 • Het verplaatsen van de brug naar het zuiden opdat het doorgaand naar Blauwhuis niet meer door het dorp hoeft.
 • Als er ooit nog een Elfstedentocht komt dan moeten we die als dorp aanpakken om er iets groots van te maken!!
 • Ik prijs me gelukkig dat ik hier mag wonen!
 • Beter en netter brugwachtershokje
 • Kan er wat gedaan worden aan het rammelen van de rioolputten op de Waltaweg?
 • Goed dat er een nieuwe Dorpsvisie komt. Deze zou steeds (op jaarvergaderingen) aan de orde gesteld moeten worden. Zo nodig bijstelling tussentijds.
 • Rondweg om Tjerkwerd ten noorden of ten zuiden. Is zeer noodzakelijk; Waltawei moet woonerf worden.
 • Prima initiatief deze enquête! Je kunt zo een duidelijk beeld schetsen van wat er leeft in een dorp.
LAAT EEN REACTIE ACHTER