Eensgezindheid fiert jubileum mei Gratama

0
919

Muzykferiening Eensgezindheid fan Tsjerkwert bestiet 90 jier, dit wurd sneon 10 maart fiert mei in konsert yn ’t Waltahûs te Tsjerkwert.  Beide korpsen fan de feriening sille fan harren hearre litte. It jeugdkorps De Toansetters ûlf. Arjen Steur en it korps sels ûlf. Jeanette Valkema hawwe in alderaardichst programma ien studearre en om it hielendal feestelik te meitsjen is Rients Gratama útnoege. Hij sil in oantal sketskes dwaan en fansels ek sjonge mei begelieding fan it korps. Nei it konsert is der muzyk fan Jan Nota.

LAAT EEN REACTIE ACHTER