Kerkkoor 25 jaar!

0
1099
Image

TJERKWERD – Onder enorme belangstelling is afgelopen zondag het feit gevierd, dat het Christelijk Kerkkoor Tjerkwerd/Dedgum 25 jaar bestond.

Vooraf aan de receptie was er om 9.30 uur een kerkdienst, die geheel in het teken van dit jubileum stond. Ds. Nijenhuis ging voor in deze dienst.   Hij memoreerde tijdens zijn preek dat Tjerkwerd en Dedgum zich sedert een lange reeks van jaren mocht verheugen in een uitstekend kerkkoor, dit tot meerdere ere van Gods glorie. Kerkkoren zijn ontstaan uit groepjes mensen die de liederen voorzongen voor de gemeente. Samen met het kerkkoor van Tjerkwerd/Dedgum traden ook de kerkkoren van Schettens/Longerhouw en van Burgwerd/Lollum op.

De psalmen 84 en 116 werden ten gehore gebracht, dit alles onder uitstekende leiding van de dirigent van het koor Tjerkwerd/Dedgum de heer Hoekstra.

Om ± 11 uur vond de officiële receptie plaats. De heer Velema, voorzitter van het kerkkoor en organisator van dit jubileum, hield het welkomswoord. Hij deed o.a. oen beroep op de aanwezige niet-leden om conventlid van het koor te worden, daar het ledenbestand nog wel enige versterking kan gebruiken.

NR953kerkkoor

Achterste rij: Douwe v.d. Meer, Jan Wiersma, Joop Velema, Sjoerd Breeuwsma, Haaye Kooyenga, dirigent Jan Hoekstra, Enne Feestra, zoon v. dir. Hoekstra, De Vries (Smid). 2e rij: Alie Poelstra, Hanny Gaastra, Akke Wijngaarden-Postma, Sietske de Jong, Binkje Kuipers, Akke van Lingen,en Sjoke de Jong-Poelstra. Voorste rij: Thea Greydanus, Attje Wiersma, Rinske Gietema, Akke Gietema, Maaike Visser, Coby Hofstra en Geertje Reidsma-Bakker.

Mevr. Gaastra, de secretaresse van het koor, gaf een historisch overzicht op rijm over de afgelopen 25 jaar, welke door de aanwezigen hogelijk gewaardeerd werd.

Onder de vele genodigden bevond zich ook mevr. Overduin, de vroegere predikantsvrouw uit Tjerkwerd, die 25 jaar geleden het koor oprichtte en het enige tijd zelf dirigeerde. In haar rede memoreerde ze aan die beginperiode en de gedenkwaardige dag 15 febr. 1957, waarop zij het koor oprichtte. Na afloop van haar rede werd ze uitvoerig in de bloemetjes gezet.

Het woord was daarna aan de heer Nauta, de penningmeester, die de beide dirigenten van Schettens/Longerhouw en van Burgwerd/Lollum resp. de heren Gietema en De Groot hartelijk dankte voor de gastvrijheid die het koor tijdens de gezamenlijke repetities in Schettens en Lollum heeft mogen ondervinden. Die dank werd bekrachtigd met een envelop met inhoud voor de beide koren. Ook de dirigent, de heer Hoekstra, werd in de bloemetjes gezet voor de uitstekende muzikale leiding, die hij het koor de afgelopen 5 jaar heeft gegeven. Dit werd bekrachtigd met een innige omhelzing en een bos bloemen door mevr. van Lingen.

resentie 25 jaar kerkkoor 2

De Koninklijke Chr. Zangersbond werd vertegenwoordigd door de dames Kooistra en Reinsma. Mevr. Kooistra sprak lovende woorden aan het adres van mevr. S. de Jong, die als oudste koorlid een onderscheiding in de vorm van een halsketting ontving. Van mevr. S. de Jong weten we dat ze al meer dan 50 jaar in diverse koren in Tjerkwerd heeft gezongen.

resentie 25 jaar kerkkoor

Vervolgens richtte mevr. Reinsma het woord tot het koor. Er waren nog meerdere leden vanaf de oprichting bij het koor betrokken. Dit zijn de dames Wijngaarden, Gietema en Kuipers en de heren E. Feenstra en Kooyenga. De heer Feenstra is 13 jaar voorzitter van het koor geweest. Zij ontvingen uit handen van de heer Breeuwsma een Parker-pen met inscriptie. Ook de heer D. v.d. Meer ontving voor zijn jarenlange dienst aan het koor een pen. Hij moest vorig jaar helaas om gezondheidsredenen afscheid nemen van het koor, waarmee een goede tenor verloren ging. Door een financiële bijdrage van zijn kant wordt het koor mogelijk gemaakt enige muziek aan te schaffen. De heer Velema gaf vervolgens een ieder de gelegenheid het woord te voeren. Ds. Overduin opende de rij van sprekers en vertelde er trots op te zijn dat het koor nog funktioneerde. Hij had in het verleden de vrees uitgesproken dat naast het toendertijd opgerichte jeugdkoor Conspirito het voortbestaan van dit koor in gevaar kwam. Ook de gehuldigde mevr. S. de Jong en de heer E. Feenstra spraken hun dank uit voor de verkregen onderscheidingen.

Een aantal sprekers volgden o.a. de heer Abma, één van de eerste dirigenten van het koor. Veel lof komt toe aan het bestuur en met name aan de heer Velema, die deze dag in prima banen wist te leiden. De dames Nijenhuis, De Vries en Kroontje brachten nog een lied ten gehore over dit 25-jarig jubileum. De heer Velema, die daarna het dankwoord hield, haalde nog even aan, dat de drie dames eventueel uitstekende koorleden zouden zijn, gezien het zangniveau. Hij dankte de aanwezigen voor hun komst en voor de vele goede gaven die het koor heeft mogen ontvangen. Spontaan gaf een van de aanwezigen nog een handvol  kleingeld, met de woorden: ”Dit is alles wat ik bij me heb, maar ik geef het graag voor zo’n fantastisch koor”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER