Ledenvergadering Dorpsbelang Tjerkwerd e.o. 27 nov.

0
755
jaarvergadering1.jpg

Uitnodiging ledenvergadering Dorpsbelang Tjerkwerd en omstreken. Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om aanwezig te zijn bij onze jaarlijkse ledenvergadering op vrijdagavond 27 november vanaf 20.00 uur in It Waltahûs.

Agenda
1. Opening + mededelingen
2. Notulen ledenvergadering 21 november 2014
3. Jaarverslag 2015
4. Financieel verslag en verslag kascommissie
5. Bestuursverkiezing:
    Aftredend; Theo Galema. Voorstel bestuur om Theo nog voor één jaar herkiesbaar te stellen
    om huidige bezetting nog één jaar ongewijzigd te laten. Tegenkandidaten kunnen zich
    melden bij het bestuur tot één uur voor aanvang vergadering.
6. Verslag van belangrijkste behandelde thema’s
    o Afronding bouw kleedruimte
    o Zorg en leefbaarheid
    o Cultuur
    o Hemdyk en parallelweg
    o Wonen
    o Inzet compensatiegelden naar dorp vanuit St. WK10
    o Snel internet (FrieslandOpGlas.nl), Bloembakken
7. Verslag vanuit St. Windkracht 10 (incl. bekendmaking uitkeringen ingediende aanvragen)

PAUZE

8. Website tsjerkwert.nl
9. Presentatie ontwerp info-zuil Tsjerkwert
10. Rondvraag
11. Brainstorm Waltahûs
12. Sluiting

Tot ziens!

Bestuur Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.:
Theo Galema, Astrid de Boer, Richard Teppema, Fokko Rollema, Bertus-Rinse Bakker, Joke de Jong en Anneke Speerstra.

LAAT EEN REACTIE ACHTER