Uitnodiging ledenvergadering Doarpsbelang Tsjerkwert e.o. 1 december 2017

0
646

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om aanwezig te zijn bij onze jaarlijkse ledenvergadering op vrijdagavond 1 december in It Waltahûs. Er is een inloop met koffie/thee vanaf 19.45, de aanvang van de vergadering is 20.15 uur. Er staan de volgende punten op de agenda.

Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring notulen ledenvergadering 25 november 2016
3. Jaarverslag 2017
4. Financieel verslag en verslag kascommissie
5. Verslag Stichting Windkracht 10 (incl. bekendmaking uitkeringen diverse aanvragen)
6. Bestuursverkiezing
Herkiesbaar: Fokko Rollema, Margriet Bekema is bereid gevonden voor een functie binnen het bestuur. Tegenkandidaten kunnen zich vóór aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
7. Verslag werkgroepen en laatste stand van zaken behandelde thema’s o.a.;
Cultuur, Parallelweg / ontsluiting fietsroute Bolsward / toegangsweg Dyksicht, FrieslandOpGlas (sneller internet buitengebied).

PAUZE

8. Korte presentatie en toelichting upgrading website Tsjerkwert.nl
9. Presentatie stand van zaken verbouw kerk
10. Presentatie stand van zaken verbouw Waltahûs
11. Rondvraag
12. Sluiting

Bestuur Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.:
Jan Witteveen sr., Richard Teppema, Fokko Rollema, Bertus-Rinse Bakker, Joke de Jong en Anneke Speerstra.

Op de website kunnen jullie alvast de notulen van de ledenvergadering 2016 terug vinden

LAAT EEN REACTIE ACHTER