Uitnodiging ledenvergadering dorpsbelang 25 november 2016

0
8746
Vergadering.cde2c0932014001f16ac2eb317480e98.jpg

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om aanwezig te zijn bij onze jaarlijkse ledenvergadering op vrijdagavond 25 november vanaf 20.00 uur in It Waltahûs.

Agenda
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 27 november 2015
3. Jaarverslag 2016
4. Financieel verslag en verslag kascommissie
5. Verslag vanuit St. Windkracht 10 (incl. bekendmaking uitkeringen diverse aanvragen)
6. Bestuursverkiezing
   Aftredend : Theo Galema en Astrid de Boer, beide niet herkiesbaar
   Dorpsbelang is op zoek naar kandidaten voor een functie binnen het bestuur.
   Kandidaten kunnen zich vóór aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.
7. Verslag werkgroepen en laatste stand van zaken behandelde thema’s
   o Cultuur
   o Hemdyk en parallelweg
   o Wonen, nieuwbouw en inrichting Dyksicht e.o.
   o FrieslandOpGlas (sneller internet buitengebied)
   o It Waltahûs
   o Infobord
 PAUZE
8. Presentatie en toelichting project ‘Tjerkwerd te kijk’ door Anne de Vries
9. Presentatie door Jaap Koen Bijma, adviseur Doarpswurk
10. Rondvraag
11. Sluiting

Bestuur Dorpsbelang Tjerkwerd e.o.:
Theo Galema, Astrid de Boer, Richard Teppema, Fokko Rollema, Bertus-Rinse Bakker, Joke de Jong en Anneke Speerstra.

Op de website kunnen jullie alvast de notulen van de ledenvergadering 2015 terug vinden

LAAT EEN REACTIE ACHTER