Skieppesturt 2014: Anita Hekkema

0
1102
skieppesturt2014.jpg

De hoogste dorpseer van Tjerkwerd werd zaterdagavond 3 januari door de Redactie van dorpskrant ‘t Skieppesturtsje toegekend aan Anita Hekkema. Dat gebeurde in het dorpshuis It Waltahûs waar Gerben Wijnja namens de Redactie in een jaartoespraak terugblikte op de afgelopen hoogtepunten. Maar er waren ook ontwikkelingen rond de windturbines die het dorp pijn deden. Gelukkig overheersten de positieve activiteiten waarmee de dorpsbewoners ook het afgelopen jaar weer de aandacht op zich wisten te vestigen.

Beloning was er voor de jarenlange activiteiten rond het oorlogsmonument wat in mei 2014 resulteerde in een gedenknaald bij het kerkhof en een boek over de gevallenen. Kunstrijk Tjerkwerd zorgde met plaatselijke kunst weer voor een pracht van een expositie waarbij zelfs kunstwerken in de openlucht voor opzien baarden. Een heus openluchtspel werd opgevoerd waarbij de spelers boven zichzelf uitstegen en de verzorging zeer professioneel was. De Babuurstermolen werd door Stichting De Fryske Mole zodanig opgeknapt daar haar oogappel weer het veld van Baburen siert en de bemaling naar behoren kan verzorgen. Op het sportveld werd door de geweldige inzet van veel vrijwilligers een eigen onderkomen gerealiseerd. Het dorp kreeg een nieuwe website en is daarmee weer helemaal bij de tijd. De oude “weelderige rykdom” waar Feike Mulder garant voor stond is echter niet verloren gegaan. Op sportief gebied zorgden Ule Haarsma met zijn paarden en Aggie Walsma met het winnen van de Sjoerd Huisman Bokaal ervoor dat Tjerkwerd op de sportkaart werd gezet.

Conclusies werden er ook getrokken. Veel inzet kwam van buiten het dorp. Gerben Wijnja daarover: “Omdat ús doarp dat wurdich is, om’t der kreative ideeën libje dy’t oansprekke, om’t der weardefolle monuminten steane dy’t net alline wy koesterje. Wy moatte soks net lytsachtsje, want it jout wol foldwaning. Minsken belûke yn ‘e mienskip sil ek foar dit jier in útdaging bliuwe om dy mienskip oerein te hâlden. Mei passy der foar inoar wêze moat foarop stean, foar help en stipe. Dan kin 2015 in poerbêst jier wurde.”

Perfect begon het in ieder geval voor de kersverse winnares. De commissie omschreef haar talenten als respectvol, recht voor de raap maar eerlijk, kritisch en deskundig. Met die kwaliteiten deed ze haar vrijwillige plicht voor de peuterspeelzaal, de MR van de basisschool, de GMR van overkoepelende Christelijke basisscholen in voormalig Wûnseradiel, de Oranjevereniging, de buurtvereniging en inmiddels ook voor de dit jaar geïnstalleerde 4-mei commissie die de jaarlijkse dodenherdenking op zich gaat nemen. Kortom een vrouw, die van alles en nog wat deed en nog steeds doet voor het dorp aan de Trekvaart waar de bewoners hun scheldnaam Skieppesturt met ere dragen en de jaarprijs daar ook aan verbinden.

Bij de foto: de Skieppesturtcommissie met in haar midden de kersverse Skieppesturt 2014. V.l.n.r. Gerben D. Wijnja, Riemkje Swart, Mireille Galema, Anita Hekkema, Fokko Rollema en daarvoor Anneke Feenstra.

LAAT EEN REACTIE ACHTER